426717
426545
1084621
1084620
วันจันทร์ที่ 4 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. อาจารย์ปราณี วงษ์ชวลิตกุล รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล จัดแถลงข่าว “ก้าวไปอย่างยืนยงกับมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล” โดยมี อ.ดร.ณัฐวัฒน์ วงษ์ชวลิตกุล รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล, อ.ดร.อรรถพงษ์ โภชน์เกาะ รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล, ผศ.ดร.ชีวินทร์ ลิ้มศิริ รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล, ผศ.ดร.สงวนพงศ์ ชวนชม รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล, รศ.ดร.รัชนี ศุจิจันทรรัตน์ รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล และรศ.สิริรัตน์ ฉัตรชัยสุชา คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ (ตัวแทนคณบดี 8 คณะวิชา)

วันจันทร์ที่ 4 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. อาจารย์ปราณี วงษ์ชวลิตกุล รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล จัดแถลงข่าว “ก้าวไปอย่างยืนยงกับมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล” โดยมี อ.ดร.ณัฐวัฒน์ วงษ์ชวลิตกุล รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล, อ.ดร.อรรถพงษ์ โภชน์เกาะ รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล, ผศ.ดร.ชีวินทร์ ลิ้มศิริ รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล, ผศ.ดร.สงวนพงศ์ ชวนชม รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล, รศ.ดร.รัชนี ศุจิจันทรรัตน์ รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล และรศ.สิริรัตน์ ฉัตรชัยสุชา คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ (ตัวแทนคณบดี 8 คณะวิชา)

ติดต่อโฆษณา โทร : 084-2975355
Line ID : kerokorat
กลุ่มข่าว นสพ.นิวส์ธุรกิจ
Fanpage : นสพ.นิวส์ธุรกิจ
Youtube : นสพ.นิวส์ธุรกิจ