เทศบาลตำบลตลาด จัดกิจกรรมออกกำลังกาย เต้นแอโรบิกส์ วิ่งเพื่อสุขภาพ ปลูกต้นไม้ ทำความสะอาดถนนเส้นทางและคูคลองที่สัญจรไปมา ทุกวันเสาร์ เวลา 07.00น.
.
นายธูป รอดจอหอ นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลตลาด นางวิไล นาคดิลก รองนายกเทศมนตรี เทศบาลตลาด นางสาวทิพมาตร์ จงจอหอ ผู้ใหญ่บ้าน ต.ตลาด หมู่ 3 นางวารี อ่อนตา อาสาดูแลสนาม และนายสมหมาย หาญมนตรี อาสา ถ่ายภาพ จัดกิจกรรมเชิญชวนพี่น้องชาวบ้านออกกำลังกายเต้นแอโรบิกส์ วิ่งเพื่อสุขภาพ ปลูกต้นไม้ ทำความสะอาดถนนเส้นทางและคูคลองที่สัญจรไปมา ทุกวันเสาร์ ณ ต.ตลาด อ.เมือง จ.นครราชสีมา