AlS

เอไอเอส ร่วมกับ กลุ่มเซ็น…

View More AlS

เอไอเอส ร่วมกับ กลุ่มเซ็น…

View More

2 รัฐมนตรีพาณิชย์ ลุยโคราช!!! เปิดตลาดเปิดโครงการลดราคาสินค้า และรับประกันรายได้เกษตรกร วันที่ 23 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00น. นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายวีระศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรี ช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ลงพื้น ณ จังหวัดนครราชสีมา ติดตาม การดําเนินโครงการประกันรายได้สินค้าเกษตร5ชนิด ได้แก่ ข้าว มันสําปะหลัง ข้าวโพด ปาล์มน้ํามัน ยางพารา่ซึ่งรัฐบาลได้จัดสรรวงเงิน 67,754 ล้านบาทดูแลและมีเกษตรกรที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการกว่า 7.3 ล้านครัวเรือน โดยปัจจุบันจ่ายเงินชดเชยพืชทั้ง 5 ชนิดไปแล้ว 51,687 ล้านบาทต่อจำนวนเกษตรกร 3.1 ล้านครัวเรือน ซึ่งตัวแทนเกษตรกรมีความพึ่งพอใจและเรียกร้องให้รัฐบาลประกันรายได้ให้แก่เกษตรกรทั้ง 5 ชนิด ต่อไป สําหรับผู้ประกอบการได้ขอให้กระทรวงพาณิชย์ช่วยเสริมสภาพคล่องและผลักดันการส่งออกเพื่อบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นในช่วงก่อนหน้าที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 วันนี้ นายจุรินทร์และนายวีรศักดิ์ ยังทำหน้าที่มอบเครื่องสับมันสําปะหลังจํานวน 55 เครื่อง ให้กลุ่มเกษตรกร 24 กลุ่ม ซึ่งมีเกษตรกรได้รับประโยชน์กว่า 3,800 ราย เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแปรรูปมันสําปะหลังให้แก่เกษตรกรในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลผลิตของตนเองอีกด้วย กำหนดการวันนี้ ทั้งสองรัฐมนตรีจากกระทรวงพาณิชย์ ยังใช้วันหยุดตรวจเยี่ยมโครงการพาณิชย์ลดราคา! ช่วยประชาชน ณ ห้าง BIG C และห้างวิชโก้ โฮลเซล ในพื้นที่อําเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งพบว่าห้างให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีและ ประชาชนมีความพึ่งพอใจกับโครงการดังกล่าวเนื่องจากช่วยลดภาระค่าครองชีพในสถานการณ์ปัจจุบัน โดยโครงการพาณิชย์ลดราคา! ช่วยประชาชน LOT 1 ที่ได้เริ่มดําเนินการตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2563 จนถึงปัจจุบัน เป็น LOT ที่ 3 โดยมีผู้ประกอบการทั้งผู้ผลิต ผู้แทนจําหน่าย ห้างค้าปลีกค้าส่งทั้งสิน 221 ราย และมีสินค้าที่เข้า ร่วมโครงการแบ่งเป็น 6 กลุ่ม จํานวน 4,845 รายการ ซึ่งโครงการนี้จะลดราคาไปจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ทั้งนี้ ล่าสุดได้รับความนิยมเป็นอันดับต้นจากการสำรวจของซุปเปอร์โพล ตัวประชนถูกใจนโยบายลดราคาสินค้าช่วยประชาชนในภาวะวิกฤตอย่างมาก สำหรับในจังหวัดนครราชสีมา นอกจากห้างโมเดิลเทรดระดับประเทศทุกรายที่เข้าร่วมโครงการแล้วยังมีห้างท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการฯ อีก 5 ราย คือ สยามวิชโก้ , วงศ์มังกร ซุปเปอร์สโตร์ , ฮกกี่ ซุปเปอร์มาร์ท , คลัง พลาซ่า และทวีกิจซุปเปอร์เซ็นเตอร์ ซึ่งคาดว่าโครงการพาณิชย์ลดราคา! ช่วยประชาชน จะสามารถลดค่าครองชีพ ให้กับประชาชนมากกว่า 1,000 ล้านบาท #กระทรวงพาณิชย์ #ประกันรายได้เกษตกร #พาณิชย์ลดราคา

View More 2 รัฐมนตรีพาณิชย์ ลุยโคราช!!! เปิดตลาดเปิดโครงการลดราคาสินค้า และรับประกันรายได้เกษตรกร วันที่ 23 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00น. นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายวีระศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรี ช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ลงพื้น ณ จังหวัดนครราชสีมา ติดตาม การดําเนินโครงการประกันรายได้สินค้าเกษตร5ชนิด ได้แก่ ข้าว มันสําปะหลัง ข้าวโพด ปาล์มน้ํามัน ยางพารา่ซึ่งรัฐบาลได้จัดสรรวงเงิน 67,754 ล้านบาทดูแลและมีเกษตรกรที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการกว่า 7.3 ล้านครัวเรือน โดยปัจจุบันจ่ายเงินชดเชยพืชทั้ง 5 ชนิดไปแล้ว 51,687 ล้านบาทต่อจำนวนเกษตรกร 3.1 ล้านครัวเรือน ซึ่งตัวแทนเกษตรกรมีความพึ่งพอใจและเรียกร้องให้รัฐบาลประกันรายได้ให้แก่เกษตรกรทั้ง 5 ชนิด ต่อไป สําหรับผู้ประกอบการได้ขอให้กระทรวงพาณิชย์ช่วยเสริมสภาพคล่องและผลักดันการส่งออกเพื่อบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นในช่วงก่อนหน้าที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 วันนี้ นายจุรินทร์และนายวีรศักดิ์ ยังทำหน้าที่มอบเครื่องสับมันสําปะหลังจํานวน 55 เครื่อง ให้กลุ่มเกษตรกร 24 กลุ่ม ซึ่งมีเกษตรกรได้รับประโยชน์กว่า 3,800 ราย เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแปรรูปมันสําปะหลังให้แก่เกษตรกรในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลผลิตของตนเองอีกด้วย กำหนดการวันนี้ ทั้งสองรัฐมนตรีจากกระทรวงพาณิชย์ ยังใช้วันหยุดตรวจเยี่ยมโครงการพาณิชย์ลดราคา! ช่วยประชาชน ณ ห้าง BIG C และห้างวิชโก้ โฮลเซล ในพื้นที่อําเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งพบว่าห้างให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีและ ประชาชนมีความพึ่งพอใจกับโครงการดังกล่าวเนื่องจากช่วยลดภาระค่าครองชีพในสถานการณ์ปัจจุบัน โดยโครงการพาณิชย์ลดราคา! ช่วยประชาชน LOT 1 ที่ได้เริ่มดําเนินการตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2563 จนถึงปัจจุบัน เป็น LOT ที่ 3 โดยมีผู้ประกอบการทั้งผู้ผลิต ผู้แทนจําหน่าย ห้างค้าปลีกค้าส่งทั้งสิน 221 ราย และมีสินค้าที่เข้า ร่วมโครงการแบ่งเป็น 6 กลุ่ม จํานวน 4,845 รายการ ซึ่งโครงการนี้จะลดราคาไปจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ทั้งนี้ ล่าสุดได้รับความนิยมเป็นอันดับต้นจากการสำรวจของซุปเปอร์โพล ตัวประชนถูกใจนโยบายลดราคาสินค้าช่วยประชาชนในภาวะวิกฤตอย่างมาก สำหรับในจังหวัดนครราชสีมา นอกจากห้างโมเดิลเทรดระดับประเทศทุกรายที่เข้าร่วมโครงการแล้วยังมีห้างท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการฯ อีก 5 ราย คือ สยามวิชโก้ , วงศ์มังกร ซุปเปอร์สโตร์ , ฮกกี่ ซุปเปอร์มาร์ท , คลัง พลาซ่า และทวีกิจซุปเปอร์เซ็นเตอร์ ซึ่งคาดว่าโครงการพาณิชย์ลดราคา! ช่วยประชาชน จะสามารถลดค่าครองชีพ ให้กับประชาชนมากกว่า 1,000 ล้านบาท #กระทรวงพาณิชย์ #ประกันรายได้เกษตกร #พาณิชย์ลดราคา

โรงแรม ดิ อิมพีเรียล โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ โคราช เปิดภัตตาคารอาหารเลิศรส พร้อมเสิร์ฟถึงบ้าน กับเมนูอาหารมากกว่า 30 เมนู อาทิ เป็ดปักกิ่ง กระเพาะปลาผัดแห้ง บะหมี่ฮกเกี้ยน ซุปเสฉวน ติ่มซำ อีกทั้งเมนูสลัดที่หลากหลาย ข้าวหน้าต่างๆ และเบเกอรี่อบใหม่จากเตาอีกด้วย อร่อยสุดคุ้มในราคาเริ่มต้นเพียง 60 บาทเท่านั้น!! ฟรี! ค่าจัดส่ง เมื่อสั่งอาหารครบ 300 บาทขึ้นไป หรือมีระยะทางจัดส่งจากโรงแรมฯ ไม่เกิน 3 กิโลเมตร เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 09:00-21:30 น. สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสั่งซื้ออาหารทางไลน์ ผ่าน QR Code หรือหมายเลขโทรศัพท์ 0-4425-6629 ต่อ 4

ไม่เกิน 3 กิโลเมตร เปิดให…

View More โรงแรม ดิ อิมพีเรียล โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ โคราช เปิดภัตตาคารอาหารเลิศรส พร้อมเสิร์ฟถึงบ้าน กับเมนูอาหารมากกว่า 30 เมนู อาทิ เป็ดปักกิ่ง กระเพาะปลาผัดแห้ง บะหมี่ฮกเกี้ยน ซุปเสฉวน ติ่มซำ อีกทั้งเมนูสลัดที่หลากหลาย ข้าวหน้าต่างๆ และเบเกอรี่อบใหม่จากเตาอีกด้วย อร่อยสุดคุ้มในราคาเริ่มต้นเพียง 60 บาทเท่านั้น!! ฟรี! ค่าจัดส่ง เมื่อสั่งอาหารครบ 300 บาทขึ้นไป หรือมีระยะทางจัดส่งจากโรงแรมฯ ไม่เกิน 3 กิโลเมตร เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 09:00-21:30 น. สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสั่งซื้ออาหารทางไลน์ ผ่าน QR Code หรือหมายเลขโทรศัพท์ 0-4425-6629 ต่อ 4