อบจ.โคราช อัดงบกว่า 9.9 ล้านบาท
ถนนสายเมนที่ 1 ให้ ปชช.ได้ใช้ประโยชน์สูงสุด
อบจ.โคราช พร้อมส่งมอบถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย อบจ.นม.15103 สายเมนที่ 1 อ.พิมาย ดำเนินการก่อสร้างโดยใช้งบประมาณ จำนวน 9,980,000 บาท เป็นการช่วยเหลือเกษตรกรและชุมชนให้มีการเดินทางที่สะดวกสบาย รวมทั้งได้ปรับปรุงถนนเส้นทางเดิมที่ชำรุดสายนี้ให้มีสภาพดีขึ้น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ ซี่งระยะทางที่ปรับปรุงซ่อมสร้าง มีความยาวกว่า 2,000 เมตร
วันที่ 15 มิถุนายน 2566 ที่บริเวณถนน อบจ.นม.15103 อ.พิมาย นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา ประธานในพิธี พร้อมด้วย พ.ต.อ.รัฐศักดิ์ สุขเจริญ รองนายก อบจ.นครราชสีมา, นายสมบูรณ์ นิยมไร่ ส.อบจ.นครราชสีมา อ.พิมาย เขต 1, นายพงษ์พันธ์ พันธุ์ศรีนคร ส.อบจ.นครราชสีมา อ.พิมาย เขต 2, นายธีระชัย เทพนอก ผอ.สำนักช่าง, ผอ.ส่วนฯ, หัวหน้าส่วนงาน และ หัวหน้าศูนย์ประสานงาน ร่วมกัน ส่งมอบถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย อบจ.นม.15103 สายเมนที่ 1 ระยะทาง 2,080 เมตร เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เนื่องจากถนนสภาพเดิมเป็นหลุม เป็นบ่อ ปัจจุบันถนนได้รับการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว ด้วยงบประมาณ จำนวน 9,980,000 บาท พร้อมกันนี้ ได้ทำพิธีส่งมอบให้กับพี่น้องประชาชนได้ใช้ประโยชน์ได้อย่างสะดวก สบาย ปลอดภัย และบริเวณ 2 ข้างทางได้ปลูกต้นทองอุไร เพื่อเพิ่มความร่มเย็นและสวยงามให้กับถนนสายดังกล่าวด้วย
นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา กล่าวว่า ถนนสายนี้ ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 9,980,000 บาท ปรับปรุงถนนเส้นทางเดิมที่ชำรุดสายนี้ให้มีสภาพดีขึ้น ภายใต้ความร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วนในพื้นที่ทำ เพื่อหวังจะให้พี่น้องประชาชน ได้ใช้เป็นเส้นทางสัญจรไปมา ทำให้การคมนาคม การขนส่งสินค้า พืชผลด้านการเกษตรได้อย่างสะดวกสบาย มีความปลอดภัย ในการเดินทางเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนในพื้นที่ และเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ในส่วนของ อ.พิมาย นั้น ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อใช้ดำเนินการด้านโครงสร้างพื้นฐาน นับตั้งแต่ปีงบประมาณ 2564 – 2566 จำนวนทั้งสิ้น 91,936,600 บาท