โรงแรม ดิ อิมพีเรียล โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ โคราช ขอขอบพระคุณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่ไว้วางใจและให้เกียรติทางโรงแรมได้ดูแล จัดงานของคณะ ภายใต้โครงการ
“ กิจกรรรมการเรียนเชิงบูรณาการกับการทำงานเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษา (Work – Integrated Learning) ด้านการครัวเบื้องต้นและการจัดเลี้ยง” หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาการจัดการโรงแรม วันที่ 13 – 15 สิงหาคม 2563 ทั้งนี้พนักงานของโรงแรม ได้ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ทั้งในด้านทฤษฎีและการปฏิบัติจริงอีกด้วย