มทร.อีสาน ลงนาม MOU ร่วม สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย เร่งผลักดันองค์ความรู้ด้านสุขภาพร่วมกันทุกระดับ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดย รองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต ศรีภูธร อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต กฤตาคม รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย พัฒนานวัตกรรม และบริการวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชเวง สารคล่อง รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสกลนคร รองศาสตราจารย์ ดร.สำเนาว์ เสาวกูล รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสุรินทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หริส ประสารฉ่ำ ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตขอนแก่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอนก เจริญภักดี รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ นโยบายและแผน กำกับวิทยาเขตร้อยเอ็ด ณ ทุ่งกุลาร้องไห้ รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ศักดิ์ ธรรมโชติ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ พร้อมคณะผู้บริหาร และบุคลากรมหาวิทยาลัย ให้การต้อนรับ นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย ดร.ภูนท สลัดทุกข์ รักษาการเลขาธิการสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 5 จังหวัดในภาคอีสาน ได้แก่ ดร.ยลดา หวังศุภกิจโกศล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ดร.ชูพงศ์ คำจวง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร นายพรชัย มุ่งเจริญพร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ นายสิทธิกุล ภูคำวงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น นายเศกสิทธิ์ ไวนิยมพงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน กับ สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุมแคนา 1 ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัดนครราชสีมา
สำหรับการลงนามความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมงานด้านวิชาการ งานวิจัย นวัตกรรม และการถ่ายทอดเทคโนโลยีต่าง ๆ ในการจัดการและการบริการด้านสุขภาพ การพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ
ผ่านหลักสูตรปริญญา หลักสูตรฝึกอบรมทั้งระยะสั้นและระยะยาว และการฝึกปฏิบัติงานไปพร้อมการทำงานจริง (On Job Training) และการร่วมมือจัดตั้งและพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ด้านสุขภาพระดับปฐมภูมิ หน่วยปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน
ศูนย์กายภาพบำบัด ศูนย์การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ศูนย์บำบัดและฟื้นฟูไต และมุ่งเน้นเพื่อพัฒนาหลักสูตร จัดตั้งหน่วยบริการฟอกไต ในการอำนวยการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ทั้ง 5 วิทยาเขต และ 5 จังหวัด ขยายผลต่อยอด
สู่ 20 จังหวัดภาคอีสาน รวมถึงการพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุขในภาคอีสาน เพื่อการดูแลสุขภาพองค์รวมในอนาคตต่อไป

หน่อย ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานพร้อมกับ วิทยาเขตในเครือ มทร.อีสาน จำนวน 5 แห่ง (วิทยาเขตขอนแก่น, วิทยาเขตสุรินทร์, วิทยาเขตสกลนคร, วิทยาเขตร้อยเอ็ด, ศูนย์กลางนครราชสีมา) นำโดย รศ.ดร.โฆษิต ศรีภูธร อธิการบดี มทร.อีสาน และ รศ.ดร.ณรงค์ศักดิ์ ธรรมโชติ รองอธิการบดีฯ ลงนามเป็นพยาน ร่วมกับ สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย นำโดยนายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายกสมาคม อบจ.แห่งประเทศไทย พร้อมกับ นายก อบจ. 5 จังหวัดที่ตั้งวิทยาเขตของ มทร.อีสาน โดยมี นายภูนท สลัดทุกข์ รักษาการเลขาธิการสมาคม อบจ.แห่งประเทศไทย ลงนามเป็นพยาน เพื่อส่งเสริมงานด้านวิชาการ งานวิจัย นวัตกรรม และการถ่ายทอดเทคโนโลยีต่าง ๆ ในการจัดการและการบริการด้านสุขภาพ ผ่านหลักสูตรปริญญา มีการฝึกปฏิบัติงานพร้อมการทำงานจริง พร้อมทั้งการร่วมมือจัดตั้งและพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ด้านสุขภาพระดับปฐมภูมิ หน่วยปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน ศูนย์กายภาพบำบัด ศูนย์การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ศูนย์บำบัดและฟื้นฟูไต เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุขในภาคอีสาน

พิธีลงนามในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ว่าที่ ร.ต.ขรรค์ไชย ทันทิมา หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นประธานพิธี พร้อมด้วย ดร.ชูพงศ์ คำจวง นายก อบจ.สกลนคร, นายพรชัย มุ่งเจริญพร นายก อบจ.สุรินทร์, นายสิทธิกุล ภูคำวงศ์ รองนายก อบจ.ขอนแก่น ร่วมพิธี ที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)อีสาน อ.เมือง จ.นครราชสีมา