วันที่ 25 กรกฎาคม 2566 เวลา 11.00 น.
ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนดรราชสีมา/นายกเหล่ากาซาด นำคณะกรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด
สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทย ออกช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ ราษฎรผู้ยากไร้ ในพื้นที่ หมู่ 16 ต.พุดซา
อ.เมืองนดรราชสีมา จ.นดรราชสีมา
ดรอบครัว นางสาวสมจิตร ช่วยงาน อายุ 57 ปี มีสมาชิกในดรอบครัว 4 คน พิการทางสายตา 2 ดน บิดาและ
มารด1 สุขภาพไม่แข็งแรง มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหว
ดรอบดรัวนางสมจ่าย กิ่งพุดซา อายุ 74 ปี และดรอบครัว นางชูศรี ข้นสันเทียะ อายุ 51 ปี
โดยได้นำถุงยังชี พ ที่นอน ผ้าห่ม มุ้ง และเงินจำนวนหนึ่ง เพื่อเป็นการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้น