พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)
เพื่อสนับสนุนการฝึกประสบการณ์และกรศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน
ระหว่างวิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมา และ สถานประกอบการ

นายตระการ แสนแก้ว  ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลพาณิชยการนครราชสีมา  (ช.พ.น.) 

จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ครั้งที่ 2/2566 วันพุธที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ.2566 ระหว่าง วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมา กับ สถานประกอบการ เพื่อสนับสนุนการฝึกประสบการณ์และการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน เป็นการยกระดับมาตรฐานการฝึกประสบการณ์ นักศึกษาจะได้รับประสบการณ์ตรงด้านกระบวนการบริหาร จัดการและการลงมือปฏิบัติจริง จากหน่วยงานและสถานประกอบการที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อร่วมกันพัฒนาเยาวชนให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพในทุกมิติ อันจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ประกอบด้วย

  1. บริษัท อะควาทรีท เคมิคอล จำกัด 2. บริษัท เจ.เอช.อุตสาหกรรม จำกัด
  2. บริษัท ฟิวเจอร์ ฟาวน์เดชั่น จำกัด 4. บริษัท ไอคอน เทค อินสทรูเม้นท์ จำกัด
  3. บริษัท ของขวัญ ครีเอทีฟ จำกัด 6. ห้างหุ้นส่วนจำกัด มิตรภาพการพิมพ์ 1995
  4. บริษัท เอ็นแอนด์บี โลจิสติคส์ จำกัด 8. บริษัท บีเคเอ็น เอ็กซ์ จำกัด
    บริษัท ภูมิธนาพัฒน์ จำกัด

วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมา #ช.พ.น.

อาชีวศึกษา# สถาบันการศึกษาคุณภาพคู่โคราชกว่า 50 ปี