อบจ.โคราช ใช่จัดซื้อรถตู้ 17,654,000 บาท จัดซื้อรถตู้ป้ายแดงแจก 12 โรงเรียน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
วันที่ 14 กรกฎาคม 2566 ที่สำนักช่าง อบจ.นครราชสีมา ต.มะเริง อ.เมือง จ.นครราชสีมา นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา พิธีส่งมอบรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ให้กับโรงเรียนในสังกัด อบจ.นครราชสีมา 12 คัน 12 โรงเรียน และมอบให้สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบจ.นครราชสีมา อีก 1 คัน รวมเป็น 13 คัน ใช้งบประมาณในการจัดซื้อทั้งสิ้น 17,654,000 บาท หรือเฉลี่ยคันละ 1,358,000 บาท
นายก อบจ.นครราชสีมา กล่าวว่า ตามข้อบัญญัติ อบจ.นครราชสีมา งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และพ.ศ. 2566 ตั้งงบประมาณไว้ที่สำนักการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี. หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สำหรับใช้ในงานปฏิบัติราชการรวม 13 คัน งบประมาณทั้งสิ้น 17,654,000 บาท ซึ่งผู้ขายได้ส่งมอบและกรรมการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้สำนักการศึกษาฯ และโรงเรียน ได้มีรถยนต์เพียงพอสำหรับปฏิบัติภารกิจให้มีความคล่องตัว อำนวยความสะดวกให้กับนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา ทำให้การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพ และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ
การจัดซื้อรถยนต์ทั้ง 13 คัน ถือเป็นสิ่งจำเป็นในการใช้ปฏิบัติงานราชการ ขอให้นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด บำรุงรักษาให้มีอายุใช้งานได้นานที่สุด และขอให้ขับขี่ปลอดภัย และในโอกาสต่อไปจะได้ตั้งงบประมาณให้กับโรงเรียนอื่น ๆ