วันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.30 – 12.00 น. นายภูมิสิทธิ์ วังคีรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังความเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียการศึกษาและจัดทำรายงานสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนลำตะคอง มีนายพงษ์พันธ์ กรวยทอง ผู้อำนวยการฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ กล่าวต้อนรับ ผู้แทนส่วนราชการ ระดับจังหวัดและระดับอำเภอ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา ผู้นำท้องถิ่น และผู้มีเกียรติ ณ ห้องประชุมศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพร้ตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตำบลคลองไผ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
นายภูมิสิทธิ์ วังคีรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า “การประชุมรับฟังความเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนลำตะคอง ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ซึ่งเป็นการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาด โดยนำน้ำจากอ่างเก็บน้ำเขื่อนลำตะคองมาผลิตไฟฟ้าก่อนระบายลงสู่ด้านท้ายน้ำดังเดิม โดยเมื่อพัฒนาโครงการแล้วเสร็จ ชุมชนจะสามารถใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพลังงานหมุนเวียน และแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดนครราชสีมา รวมถึงเสริมความมั่นคงทางไฟฟ้าในระดับภูมิภาคและยังช่วยลดการปล่อยก๊าชคาร์บอนไดออกไขด์จากกระบวนการผลิตไฟฟ้า ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนในปัจจุบันและเป็นวาระสำคัญระดับชาติอีกด้วย

การรับฟังความเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียในครั้งนี้ กระผมขอให้ทุกท่านช่วยกันแสดงความเห็นและข้อเสนอแนะ เพื่อเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงให้การศึกษารายงานสิ่งแวดล้อมมีความครบถ้วน นำไปสู่การพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนลำตะคอง ที่ยั่งยืนร่วมกันระหว่างโครงการ ชุมชน และสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ กระผมขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ ทุกภาคส่วนที่ได้ดำเนินการจัดการประชุมรับฟังความเห็นของประชาชน และขอขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกคน ที่มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างความเข้าใจร่วมกัน และหวังว่าการประชุมครั้งนี้จะบรรลุวัตถุประสงค์ทุกประการ