โคราชเสริมแกร่งทักษะช่างมืออาชีพ สู่การรับรองความรู้ความสามารถระดับจังหวัด
(วันที่ 28 ก.ย. 63) ที่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่านครราชสีมา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา นายวิสูตร ชัชวาลวงศ์ ปลัดจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดโครงการเตรียมพร้อมช่างมืออาชีพเพื่อก้าวสู่การรับรองความรู้ความสามารถจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 จังหวัดนครราชสีมา จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงาน สถานประกอบกิจการ มีความรู้ความเข้าใจในการประเมินความรู้ความสามารถตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2525
การจัดงานครั้งนี้เพื่อให้นายจ้างในสถานประกอบกิจการ ประชาชนทั่วไป และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องตระหนักถึงความสำคัญของการจ้าแรงานที่ผ่านการรับรองความรู้ความสามารถตามพระราชบัญญัติ ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พศ. 2525 และ ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 อีกทั้งเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจกรมพัฒนฝีมือแรงงานเกี่ยวกับการพัฒนาฝีมือแรงงาน มาตรฐานฝีมือแรงาน และการรับรองความรู้ความสามารถตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการ พัฒนาฝีมือแรงาน สสำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย
ภายในงานได้จัดให้มีการเสวนาหัวข้อ การเตรียมความพร้อมช่างมืออาชีพเพื่อก้าวสู่การรับรองความรู้ การเสวนาหัวข้อเรื่องก้าวต่อไปทิศทางมาตรฐานฝีมือแรงงานกับโคราชเมืองไมซ์ การสาธิตการฝึกอาชีพของกลุ่มแรงานนอกระบบ 8 สาขาคือ การทักเปลญวน การถัก พรมเช็ดเท้า การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร กรปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ การทำเฉาก๊วยนมสด การทำขนมหม้อแกง การทำขนมช่อผกา
การทำวุ้นชาเขียว วุ้นชาไทยใส่ไส้ประยุกต์ การออกร้านของผู้ประกอบการ SME การให้บริการนวดแผนไทย การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงานสาขาคอมพิวเตอร์ และการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงานสาขาการนวดแผนไทย การประเมินรับรองความรู้ความสามารถสาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก และสขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
นอกจากนี้ยังมีการแสดงชุดการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน การจัดกิจกรรมเผยแพร่ภารกิจและบริการประชาชนร่วมกัน ของหน่วยงานสังกัด กระทรวงแรงานจังหวัดนครราชสีมา โดยมี นายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกอบอาชีพอิสระรับเหมางานช่าง นักศึกษาระดับอาชีวศึกษาในสถาบันการศึกษาพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา แรงงานนอกระบบและประชาชนผู้ที่สนใจ ร่วมงาน กว่า 300 คน