ประชุมหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 7/2565
ดร.ยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นม. ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 7/2565 เพื่อติดตามและมอบหมายกระจายแผนงานแก่หัวหน้าส่วนต่างๆ ให้เกิดประสิทธิภาพ และประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดนครราชสีมา โดยมีนายสมเกียรติ ตันดิลกตระกูล รองนายก อบจ., นายวุฒิชัย วงค์ปัญโญ ปลัด อบจ., นายตวงสิทธิ์ อภิชัยบุคคล รองปลัด อบจ., นายภาดล ศรีกระโทก รองปลัด อบจ.พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ที่ ห้องประชุม สนง.อบจ.นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
วันทีา 1 กันยายน 2565

หน่อยยลดา

นายกหน่อย

โคราชโฉมใหม่