ก.จ.จ.นม.
ดร.ยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นม.ร่วมประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.จ.นม.) ครั้งที่ 1/2565 โดยมีนายภูมิสิทธิ์ วังคีรี รอง ผวจ.นม. เป็นประธาน พร้อมนายรักชาติ กิริวัฒนศักดิ์ ประธานสภา อบจ.นม. ผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการ และท้องถิ่นจ.นม. ที่ ห้องประชุมรวงผึ้ง สำนักงานอบจ.นครราชสีมา
วันที่ 25 มกราคม 2565

หน่อยยลดา

นายกหน่อย