การประชุมสภาเทศบาลตำบลหัวทะเล สมัยสามัญ สมัยแรกครั้งที่1ประจำปีพ.ศ.2564 วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมสภาตำบลหัวทะเล อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมาโดยนายเอกภพ โตมรศักดิ์นายกเทศมนตรีตำบลหัวทะเล แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลตำบลหัวทะเล
ดังนั้นเพื่อเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๔๘ ทศ กระผมจึงขอแถลงนโยบายต่อท่านประธานสภาเทศบาล ผ่านไว้ยังท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหัวทะเล ผู้ทรงเกียรติ ได้รับทราบถึงเจตนารมณ์ และนโยบายการบริหารงาน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา นำพาตำบลหัวทะเลไปสู่ความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองการปกครอง เพื่อประโยขน์สุขของพี่น้องประชาชนชาวเทศบาลตำบลหัวทะเล โดยกระผมได้สรุปนโยบายการพัฒนาทั้ง ๗ ด้านต่อไปนี้
1.นโยบายด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
2.นโยบายด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
3.นโยบายด้านเศรษฐกิจ
4.นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน
5.นโยบายด้านการท่องเที่ยวและการบริการ
6.นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
7.นโยบายด้านการเมืองการบริหาร
การบริหารเทศบาลภายใต้ปัจจัยแวดล้อมทั้งภายในภายนอกต่างๆนั้นล้วนมีผลที่เกี่ยวข้องและเป็นทั้งจุดอ่อน จุดแข็ง อุปสรรคและโอกาส จึงเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งในการบริหารที่ต้องอาศัยยุทธศาสตร์ และการวางแผนงานที่ดี การประสาน การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นในภาคราชการระดับต่างๆ ภาคธุรกิจ ภาคการเมือง ภาคประชาชน และกลุ่มองค์กรในหมู่บ้าน ทุกเพศ ทุกวัย ในทุกระดับ เพื่อให้เกิดยุทธศาสตร์และนโยบายการบริหารงานที่เชื่อมโยงและครอบคลุมต่อการแก้ปัญหาและการพัฒนาครอบคลุมในทุกๆ มิติอีกด้วย