วันที่4 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อ.เมือง จ.นครราชสีมา นายกิติพงศ์ พงศ์สุรเวท์ นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลางแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลตำบลโพธิ์กลางในการประชุมครั้งนี้พร้อมสมาชิกสภาเทศบาลยกทีมทั้ง 12 ท่าน นั้นภายใต้นโยบาย ” โพธิ์กลางเมืองคุณย่าน่าอยู่” เมืองสะอาด เมืองปลอดภัย เมืองทันสมัย และเมืองแห่งความสุขตามคำขวัญ ” เทศบาลโพธิ์กลางยุคใหม่ ทำงานฉับไวเพื่อประชาชน” โดยมุ่งเน้นการ บริหารงานแบบมืออาชีพ ซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governanec) มุ่งสู่องค์กร นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและความปลอดภัย ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว ด้านการเกษตร และเศรษฐกิจเพียงพอ
นายกิติพงศ์ พงศ์สุรเวท์ นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลางกล่าวตอนท้ายว่า เพื่อจุดมุ่งหมายในการพัฒนาให้เทศบาลโพธิ์กลางมีความเจริญในทุกๆ ด้าน มีการดูแลเอาใจใส่ประชาชน มองเห็นประชาชนเป็นศูนย์กลาง และสร้างความสุขให้กับประชาชนการจะดำเนินงานตามนโยบายดังกล่าวได้สำเร็จลุล่วงด้วยดี ภายใต้กรอบระยะเวลาอันจำกัด ๔ ปี นั้น กระผมใคร่ขอรับการสนับสนุน ความร่วมไม้ร่วมมือที่ดี ทั้งจากสมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างเทศบาล และประชาชนให้ มีความสามัคคีเข้มแข็งเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันจึงจะสำเร็จได้อย่างราบรื่นและกระผมจะทุ่มเทการทำงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งมั่น ตั้งใจ เสียสละเวลาให้กับการบริหารและประชาชน พัฒนาโพธิ์กลางให้ก้าวไกล เพื่อการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น “โพธิ์กลางต้องดีกว่านี้ครับ”