นพ.สสจ.นครราชสีมา รับมอบเวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ นายก อบจ.นครราชสีมา และ MOU ความร่วมมือในการดำเนินการสนับสนุน ส่งเสริมระบบบริการด้านการสาธารณสุข เพื่อเสริมสร้างสุขภาพประชาชน

วันนี้ (7 พ.ค.2564) เวลา 13.00 -15.00 น. ณ ห้องประชุมหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา นพ.นรินทร์รัชต์ พิชญคามินทร์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วย ดร.ยลดา หวังศุภกิจโกศล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา กล่าวแสดงความยินดีในความร่วมมือฯ พิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการดำเนินการ สนับสนุน ส่งเสริมระบบบริการด้านการสาธารณสุข เพื่อเสริมสร้างสุขภาพประชาชนพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการดำเนินการสนับสนุน ส่งเสริมระบบบริการด้านการสาธารณสุข เพื่อเสริมสร้างสุขภาพประชาชนและพิธีมอบเวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์โดยความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ทั้งนี้ มี รอง นพ.สสจ.นครราชสีมา ประกอบด้วย นพ.ชาญชัย บุญอยู่ , นพ.วิญญู จันทร์เนตร, นางณัฐอร พลสวัสดิ์, นพ.วิชาญ คิดเห็น, พญ.อารีย์ เชื้อเดช, ดร.สันติ ทวยมีฤทธิ์ และ นางฉวีวรรณ จันณรงค์ พร้อมด้วย หัวหน้ากลุ่มงาน สสจ.นครราชสีมา ตลอดจน รองนายก อบจ.นครราชสีมา และ ส.อบจ. เข้าร่วมพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯและพิธีมอบเวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์โดยความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมามีหน้าที่และอำนาจดูแล และจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น ตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด ภายใต้นโยบายการปฏิรูประบบสุขภาพ และการพัฒนาประเทศตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2561 – 2580 เพื่อให้เกิดการบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม อันจะส่งผลให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา จึงได้ร่วมมือกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีความพร้อมทั้งด้านองค์ความรู้และบุคลากร ร่วมกันจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้ขึ้น มีวัตถุประสงค์ร่วมกันเพื่อดำเนินการพัฒนาระบบสุขภาพ ส่งเสริมระบบบริการด้านการสาธารณสุข เพื่อเสริมสร้างสุขภาพประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา ให้มีสุขภาวะที่ดีทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ทั้งนี้ได้ให้ความสำคัญในการบูรณาการการทำงาน เพื่อให้เกิดการเสริมสร้างความเข้มแข็ง การพัฒนา เกิดความยั่งยืน ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ตามนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิต ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างคนให้มีคุณภาพ พัฒนาคนให้มีสุขภาวะที่ดี ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา รอบรู้ เท่าทันการเปลี่ยนแปลง โดยมีการดำเนินการ 3 ด้าน ได้แก่ 1. ด้านพัฒนาระบบสาธารณสุข และส่งเสริมสุขภาพ 2. ด้านการป้องกันควบคุมโรค 3. ด้านการป้องกันและการแก้ไขปัญหายาเสพติด บันทึกข้อตกลงนี้ให้มีระยะเวลา 5 ปี นับแต่วันที่มีการลงนาม และสามารถขยายระยะเวลาต่อได้อีกคราวละ 2 ปี โดยความยินยอมของทั้งสองฝ่ายก่อนที่บันทึกข้อตกลงนี้จะหมดอายุลง และทั้งสองฝ่ายสามารถขอยกเลิกบันทึกข้อตกลงนี้ได้โดยจะต้องบอกกล่าวให้แก่อีกฝ่ายหนึ่งทราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 60 วัน