AIS ZEED SIM สนับสนุนกิจกรรมนิสิตใหม่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
AIS ZEED SIM โดย นายเฉลิมเกียรติ โสมทัพมอญ หัวหน้าแผนกงานการขายและการตลาด-ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เอไอเอส นำทีมสนับสนุนกิจกรรมนิสิตใหม่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ด้วยการมอบกระบอกน้ำดื่มให้กับนิสิตใหม่ จำนวน 10,000 กระบอก เพื่อใช้ในมหาวิทยาลัยฯ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของนิสิตในช่วงการแพร่ระบาดของเชื่อไวรัสโคโรน่า COVID-19 รวมทั้งเป็นการร่วมรณรงค์ปลูกฝังการรักษาสิ่งแวดล้อม ลดปริมาณขยะ ด้วยการใช้ภาชนะที่สามารถใช้ซ้ำได้ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำตัวแทนนักศึกษารับมอบ ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม