MOUรถบัสสาธารณะรับส่งนักเรียนฟรีช่วงเวลาเร่งด่วน

วันที่ 9 ก.ค. 63 เวลา 11.00 น.
นายสุรวุฒิ เชิดชัย นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อบริการรถบัสสาธารณะ ระหว่างบริษัทเชิดชัย คอร์ปอเรชั่น กับศูนย์การค้าเทอร์มินอล21 โคราช,เทศบาลนครนครราชสีมา,สถานีตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา,และบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด เนื่องจากการจราจรในเขตเมืองมีความหนาแน่น โดยเฉพาะช่วงเวลาเร่งด่วนในบริเวณที่มีสถานศึกษา ทำให้เกิดปัญหาค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ปัญหาที่ผู้ปกครองต้องเสียเวลา เทศบาลนครนครราชสีมาได้ร่วมกับหน่วยงานดังกล่าวจัดโครงการเพื่อแก้ปัญหา โดยจัดหารถบัสสาธารณะที่มีความปลอดภัย เพื่อให้บริการรับ-ส่ง นักเรียนจากศูนย์การค้าเทอร์มินอล21 ไปยังบริเวณสถานศึกษา ในช่วงเวลาเร่งด่วนภาคเช้าและรับกลับในตอนเลิกเรียน และลดจำนวนรถที่ต้องเข้าไปส่งนักเรียนซึ่งจะช่วยแก้ปัญหารถติดและลดปัญหามลภาวะ บริเวณสถานศึกษา ช่วยแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองที่จะต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการส่งบุตรหลาน
ทั้งนี้เทศบาลนครนครราชสีมาเป็นผู้ประสานขอความร่วมมือกับศูนย์การค้าเทอร์มินอล21 เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน บริษัทเชิดชัยคอร์ปอเรชั่น เป็นผู้จัดหารถยนต์และซ่อมบำรุงตลอดการให้บริการโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย สถานีภูธรจังหวัดนครราชสีมา เป็นผู้จัดรถนำขบวนเพื่อความปลอดภัยตลอดการเดินทาง บริษัทแอดวาซ์ไวเรส เน็ทเวอร์ค (AIS) ช่วยติดตั้งและบริการไวเลส อินเตอร์เน็ท เพื่อให้สามารถติดต่อกับผู้ปกครองได้ เริ่มให้บริการวันที่ 13 ก.ค. 63 บริเวณสถานศึกษา 4 แห่ง คือ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา และโรงเรียนสุรนารีวิทยา ด้วยการให้บริการรถยนต์บัสในช่วงเวลาเร่งด่วนเวลา 06.00 -07.30 น. และรับกลับในช่วง เวลา 16.30 น.ค่ะณ ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โคราช

สายด่วน1132