“โดนใจชาวบ้าน” กับภารกิจศูนย์ฯ เครื่องช่วยความพิการ
ด้าน “นายก หน่อย” เดินหน้าหนุนงบเต็มที่
หวังลดค่าใช้จ่าย ปชช. เพิ่มการเข้าถึงบริการของรัฐ
นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา ในฐานะประธานกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ จ.นครราชสีมา พร้อมส่วนราชการลงพื้นที่ติดตามภารกิจ ศูนย์สาธิตและยืมอุปรณ์เครื่องช่วยความพิการฟื้นฟูสมรรถภาพที่บ้าน พร้อมทั้งพบปะเยี่ยมเยือน และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ภาคีเครือข่ายศูนย์ยืมคืนอุปกรณ์ทางการแพทย์ ซึ่งถือเป็นหน่วยให้บริการช่วยเหลือประชาชนที่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ โดย อบจ.นครราชสีมา พร้อมจะให้การสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ์ฯเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง เพราะเชื่อมั่นว่า ภารกิจของศูนย์ฯที่ไม่หยุดในการพัฒนาระบบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพของหน่วยบริการ ให้สามารถจัดบริการครอบคลุม และตอบสนองความจำเป็นของคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และ ผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง
ปัจจุบันมีหน่วยบริการเข้าร่วมจัดตั้งศูนย์สาธิตฯ ทั้งหมด 43 หน่วยบริการ เป็นศูนย์ที่อยู่ในโรงพยาบาล จำนวน 34 ศูนย์ อยู่ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขตำบล 2 ศูนย์ และ คลินิกหมอครอบครัว 7 ศูนย์ แต่ละศูนย์จะมีอุปกรณ์ให้ยืม 15 รายการที่จำเป็นต่อการฟื้นฟูฯ แบ่งการทำงานเป็น 5 โซน เพื่อการดูแลอย่างทั่วถึง และมีแนวทางในระบบติดตามประเมินผลโครงการศูนย์ฯ การลงพื้นที่ติดตามประเมินแต่ละกลุ่มโซน การสุ่มตัวอย่างเยี่ยมบ้านที่มีผู้ป่วยยืมอุปกรณ์ฯ มาใช้จริง ซึ่งก่อนจะนำอุปกรณ์มานั้นก็จะมีเจ้าหน้าที่สอนวิธีใช้ วิธีเก็บรักษา เพื่อเวลานำกลับมาคืนที่ศูนย์ อุปกรณ์จะอยู่ในสภาพดีและให้ผู้ป่วยรายอื่นสามารถนำไปใช้ได้ต่อในระยะยาว
วันที่ 6 ก.ค.2566

หน่อยยลดา

นายกหน่อย