ที่ลาน KM สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา นายแพทย์สุผล ตติยนันทพร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันเอดส์โลก 1 ธันวาคม 2565 และพิธีลงนามประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง นโยบายการบริหารจัดการด้านเอดส์/โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ วัณโรค โรคไวรัสตับอักเสบบีและซี เพื่อลดการตีตราและเลือกปฏิบัติในสถานที่ทำงาน โดยมีนายแพทย์วิญญู จันทร์เนตร รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา กล่าวรายงาน พร้อมด้วยเครือข่ายด้านสาธารณสุขจากทุกหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาร่วมในพิธี เพื่อประสานทุกหน่วยงานดำเนินงานให้ผู้ติดเชื้อเอชไอวีสามารถเข้าถึงบริการด้านสุขภาพ ได้รับบริการที่ทั่วถึง เท่าเทียมครอบคลุมและเหมาะสม และกระตุ้นเตือนให้ทุกคนมีสิทธิ์ในการเข้าถึงบริการป้องกันในการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี และบริการรักษาด้วยยาต้านไวรัสอย่างเท่าเทียมจนสามารถกดไวรัสได้สำเร็จ

นายแพทย์สุผล ตติยนันทพร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยว่า ทุกบริการที่เกี่ยวเนื่องกับเอชไอวีไม่ว่าจะเป็นการเข้าถึงและการใช้ถุงยางอนามัยในการป้องกันไม่ใช่เรื่องผิดปกติในสังคม การกล้าที่จะตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี รวมไปถึงการเข้ารับบริการ ดูแลรักษาเป็นสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสม ซึ่งผู้ติดเชื้อเอชไอวีมีสิทธิ เสรีภาพ ในการดำรงชีวิต ทุกคนสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมและดำเนินชีวิตได้ตามปกติ สำหรับการทำให้เกิดความเท่าเทียมต้องอาศัยความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนทั้งระดับชุมชน สังคมและนโยบายระดับประเทศ โดยการไม่ดีตราและเลือกปฏิบัติต่อผู้ติดเชื้อเอชไอวี สร้างค่านิยม เอดส์เป็นเรื่องปกติ การใช้ถุงยางอนามัยเป็นเรื่องปกติ ตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีเป็นเรื่องปกติ การเข้าถึงบริการป้องกันและรักษาเป็นเรื่องปกติซึ่งนำไปสู่การยุติปัญหาเอดส์ของประเทศไทยภายในปี 2573

ตามมติองค์การสหประชาชาติ เมื่อเดือนกันยายน 2558 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีของไทยพร้อมคณะ เข้าร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญ ครั้งที่ 70 ร่วมกับสมาชิกองค์การสหประชาชาติ 193 ประเทศ ประเด็น “การปรับเปลี่ยนโลกของเรา: วาระ 2030 เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” กำหนดให้ทุกประเทศสมาชิกขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ยุติเอดส์ วัณโรค โรคไวรัสตับอักเสบบีและซี ภายในปี 2573 โดยองค์การอนามัยโลกกำหนดให้ 1 ธันวาคมของทุกปีเป็นวันเอดส์โลก (World AIDS Day) เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันโรคเอดส์ การยอมรับ และเข้าใจผู้ติดเชื้อเอชไอวีทั่วโลก โดยใช้โบว์แดงเป็นสัญลักษณ์สากลที่แสดงถึงการตระหนักรู้ การสนับสนุนและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันกับผู้ติดเชื้อเอชไอวี อีกทั้งยังเป็นการย้ำเตือนว่าเอชไอวี/เอดส์ยังคงอยู่ ซึ่งสอดคล้องกับธีมการรณรงค์ของ UNAIDS ในวันเอดส์โลกประจำปี 2565 คือ “Equalize: ทำให้เท่าเทียม”

สำหรับผู้ร่วมลงนามประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง นโยบายการบริหารจัดการด้านเอดส์/โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ วัณโรค โรคไวรัสตับอักเสบบีและซี เพื่อลดการตีตราและเลือกปฏิบัติในสถานที่ทำงาน ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ได้แก่ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา ประธานชมรมผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดนครราชสีมา ประธานชมรมหัวหน้ากลุ่มการพยาบาลโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดนครราชสีมา มูลนิธิเอ็มพลัส นครราชสีมา เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี จังหวัดนครราชสีมา และกลุ่มสื่อสายใย