จังหวัดนครราชสีมาส่งมอบผีเสื้อ 555 ตัว ร่วมงานกาชาด ประจำปี 2565
วันที่21พ.ย.2565 เวลา 09.00 น. ณ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยนางอรจิรา ศิริมงคล ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนครราชสีมาและนางสุฐิดา วิริยะกุลนันท์ รองประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนครราชสีมา นางอรุณรัตน์ ชิงชนะ พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา นางวันเพ็ญ อำพาส คลังจังหวัดนครราชสีมา นางสาวทิวาพร แสนเมืองชิน ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมาและหัวหน้าส่วนราชการร่วมส่งมอบผีเสื้อประดิษฐ์จากผ้าไทย ผ้าฝ้าย หรือผ้าตามอัตลักษณ์ของจังหวัดนครราชสีมาจำนวน 555 ตัว เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา ที่ทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาดไทยครบ 66 ปี และร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการออกร้านกาชาด ประจำปี 2565 ภายใต้ชื่องาน “9 ทศวรรษบารมี สดุดีสภานายิกาสภากาชาดไทย” ที่สวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 8-18 ธันวาคม 2565
จังหวัดนครราชสีมาได้รับมอบหมายให้ดำเนินการประดิษฐ์ผีเสื้อจากผ้าไทย ขนาดใหญ่ 5 ตัว ขนาดกลาง 10 ตัว รวมทั้งสิ้น 15 ตัว โดยได้รับความอนุเคราะห์จากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา ดำเนินการประดิษฐ์ผีเสื้อจากผ้าไทย ขนาดใหญ่ ( ความสูง 1 – 1.5 เมตร ) จำนวน 5 ตัว และตัวผีเสื้อขนาดกลาง ( ความสูง 30 – 50 เซนติเมตร ) จำนวน 10 ตัว รวมจำนวนทั้งสิ้น 15 ตัว ตลอดจนจังหวัดนครราชสีมาได้ร่วมกับครูภูมิปัญญาปราชญ์ชุมชนนางหนูจีน ศรีนัมมัง ประธานกลุ่มศิลปะประดิษฐ์ดอกไม้จากรังไหม บ้านหนองบัวพัฒนา หมู่ที่ 11 ตำบลบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา (ศิลปิน OTOP ประจำปี 2564) ประดิษฐ์ผีเสื้อจากผ้าไทย ขนาดเล็ก จำนวน 555 ตัว ที่สื่อถึงความหมายการก่อตั้งเมือง “นครราชสีมา” ครบรอบ 555 ปี ในปี พ.ศ. 2566 เพื่อนำไปส่งมอบให้กับส่วนกลางในลำดับต่อไป