วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา และ #นายกหน่อย ดร.ยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา ได้เข้าร่วมพิธีมอบวัสดุและเวชภัณฑ์ในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อาทิ สเปรย์แอลกอฮอลล์ เจลล้างมือ และหน้ากากอนามัย รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 15,250,000 บาท โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เป็นผู้สนับสนุนแก่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา โดยมี #นายแพทย์นรินทร์รัชต์ พิชญคามินทร์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาเป็นผู้รับมอบ และส่งต่อให้หน่วยงานภายในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาทั้งหมด 32 อำเภอ