จับตา 2 งานยักษ์ กระตุ้นเศรษฐกิจโคราช
Northeast TECH Thailand 2020 & AgroFEX 2020.
สภาอุตสาหกรรมโคราช ประสานความร่วมมือภาครัฐและเอกชน จัดงาน Northeast TECH Thailand 2020 และ AgroFEX 2020 หวังกระตุ้นเศรษฐกิจหลังสถานการณ์โควิต19 คาดเม็ดเงินสะพัดกว่า 1,500 ล้านบาท
นายจรัสชัย โชคเรืองสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวถึง การจัดงานว่าจังหวัดนครราชสีมาเป็นจังหวัดใหญ่
เป็นศูนย์กลางความเจริญด้านต่าง ๆ ของภาคอีสาน ซึ่งอีกไม่นานจะมีโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมต่างๆ ครบถ้วนทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์เวย์ รถไฟรางคู่ รถไฟความเร็วสูง และสายการบิน ซึ่งจะทำให้เมืองโคราชมีธุรกิจ เศรษฐกิจ การท่องเที่ยวที่เติบโต และพัฒนาอย่าง
รวดเร็ว ทำให้จังหวัดเกิดความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจมากยิ่งขึ้น ซึ่งจากความพร้อมในทุกๆ ด้านนั้น ถือเป็นสิ่งที่ดี ที่ทางสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา จะจัดงาน “Northeast TECH Thailand 2020” และ งาน “Agro FEX 2020” ซึ่งเป็นงานแสดงสินค้าเทคโนโลยี อุตสาหกรรม เทคโนโลยีเกษตรและอาหารแปรรูป รวมไปถึงเพื่อเพิ่มช่องทางให้ผู้ประกอบการได้แลกเปลี่ยนซื้อ-ขาย ซึ่งจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในจังหวัดนครราชสีมาและกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างได้อีกทางหนึ่ง ทั้งสองงานถือได้ว่าเป็นงานที่ค่อนข้างใหญ่ ที่รวบรวมเครื่องจักรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และ สตาร์ทอัพ รุ่นใหม่ๆ เทคโนโลยีเกษตรและอาหารแปรรูป มาไว้ที่เดียวกัน ซึ่งก็จะตอบโจทย์ในเรื่องของการพัฒนาผู้ประกอบการ รวมทั้งสามารถนำไปต่อยอดในเชิงธุรกิจในยุคปัจจุบันได้เป็นอย่างดี
นางสาวอุบลรัตน์ บุญประสาทสุข รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา ในฐานะประธานจัดงาน “Northeast
TECH Thailand 2020” กล่าวว่า สำหรับการจัดงานแสดงสินค้าและเทคโนโลยี “Northeast TECH Thailand 2020” ในครั้งนี้ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา ได้รับความร่วมมือจาก กระทรวงอุตสาหกรรม, สมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย , สภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย, จังหวัดนครราชสีมา, สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) TCEB (ทีเส็บ) เทคโนธานี ม.เทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) สถาบันไทย-เยอรมัน , สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ สวทช, เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย , สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน BOI , ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา และหน่วยงานภาคเอกชน อีกหลายส่วน ซึ่งปีนี้จะเป็นการสร้างปรากฏการณ์ในการจัดงานรูปแบบใหม่ๆ ที่สอดรับกับมาตรการ การป้องกัน การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด19 เพื่อให้เกิดงานที่
เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีใหม่ๆ และผู้ประกอบการ ได้นำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบกิจการของตนเองได้
“โดยภายในงานจะมีกิจกรรมมากมาย ทั้งการแสดงสินค้าด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม , การแสดงยานยนต์ไฟฟ้า , การแสดง
นวัตกรรมใหม่ๆ รวมทั้งการสัมมนาให้ความรู้กับผู้ประกอบการด้านต่างๆ ที่น่าสนใจในยุคปัจจุบันจากหลายหน่วยงานที่ร่วมจัดสัมมนา เช่น BOI และ สวทช อีกทั้งมีการประชุมหารือเพื่อประสานความร่วมมือด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมกับ ดร.ณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริม
อุตสาหกรรม และที่สำคัญอีกอย่างคือกิจกรรม Business matching ออนไลน์กับตลาดต่างประเทศ ที่จะช่วยผู้ประกอบการได้เพิ่มยอดขายและช่องทางการตลาดใหม่ๆ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิต-19 ซึ่งจะมีพิธีเปิดในวันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563 เวลา 16.30 น. ณ ชั้น 1 เซ็นทรัลโคราช โดย นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ อดีตรองนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงานอีกด้วย”.
ทางด้าน นางธิดารัตน์ รอดอนันต์ รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา ในฐานะประธานจัดงาน Agro FEX 2020
กล่าวว่า สำหรับการจัดงาน “Agro FEX 2020” ในปีนี้เป็นปีแรกที่ทางสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมาได้จัดขึ้น โดยได้มองเห็นความสำคัญของอุตสาหกรรมในด้านการเกษตรซึ่งสามารถนำมาผลิตต่อในด้านอุตสาหกรรมอาหาร ทั้งกลุ่มผลิตภัณฑ์ข้าว, มันสำปะหลัง,
น้ำตาล กลุ่มสินค้าอาหารแปรรูปต่างๆ ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงาน ทั้งภาครัฐ และเอกชน เช่น กระทรวงพาณิชย์, กรมการค้าภายใน , สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ , สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุม
และนิทรรศการ (องค์การมหาชน) TCEB (ทีเส็บ), สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ สวทช., เขตอุตสาห
ซอฟต์แวร์ประเทศไทย , จังหวัดนครราชสีมา, ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมาซึ่งเป็นเจ้าของสถานที่ และหน่วยงานภาคเอกชนอีกหลายภาคส่วน.
“กิจกรรมในงาน Agro FEX 2020 นอกจากจะมีการแสดงสินค้าด้านอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารแปรรูปที่หลากหลายแล้ว ยังมี
การที่น่าสนใจเช่น การบรรยายพิเศษ “ทิศทางเศรษฐกิจอีสาน” โตย ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ประธานเสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) , บรรยายพิเศษ “ทิศทางของเกษตรแปรรูปและอาหารในอนาคต” โดย ดร. ศิวัสน์ เหลืองสมบูรณ์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จํากัด , การสัมมนาให้ความรู้กับผู้ประกอบการด้านต่างๆ ที่น่าสนใจในยุคปัจจุบัน , สัมมนา “เกษตรผลิต พาณิขย์ขาย ออนไลน์ทั่ว
โลก” , กิจกรรม Business matching ออนไลน์โดย ทูตพาณิชย์ต่างประเทศ , สัมมนา “สินค้าดี มีบาร์โค้ดมาตรฐาน GS1″ ระบบบาร์โค้ดสินค้า
มาตรฐานสากล เพื่อโอกาสการขายใน modern trade และเทคนิคส่งสินค้าเข้าขายในศูนย์การค้า โดยสถาบัน GS1 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ทั้งนี้ในวันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2553 ณ Korat Hall ชั้น4 จะมีปาฐกถาพิเศษและเปิดงาน โดย นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ อีกด้วย”
ทางด้าน นางสาวสุรัชสานุ์ ผู้อำนวยการ สำนักส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปิดเผยว่า มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนงานแสดงสินค้า Northeast Tech Thailand 2020 และงาน Agro Fex 2020
จัดโดยสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมาร่วมกับหน่วยงานภาคีต่าง ๆ พันธกิจหลักของทางทีเส็บในส่วนของงานแสดงสินค้าในประเทศนั้น เรา
เน้นเรื่องการบูรณาการร่วมของภาคีเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศและกระจายรายได้สู่ภูมิภาคผ่านเวทีการจัดงานแสดงสินค้าที่มีศักยภาพ เพื่อให้มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ทีเส็บมีเป้าหมายหลักในการมุ่งเน้นส่งเสริมอุตสาหกรรมเป้าหมาย (targeted industry)ให้เหมาะสม
กับพื้นที่โดยใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจระดับภูมิภาคเป็นตัวนำและตอบโจทย์ความต้องการทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่การจัดงานอย่างแท้จริง
การสนับสนุนงานแสดงสินค้า Northeast Tech Thailand 2020 และงาน Agro FEX 2020 อยู่ภายใต้การสนับสนุนส่งเสริมงานแสดงสินค้าใน
ประเทศ ในโครงการที่ชื่อว่า Empower Thailand Exhibition (EMTEX) โดยโครงการนี้มุ่งยกระดับงานแสดงสินค้าที่มีศักยภาพระดับภูมิภาค
โดยทีเส็บเล็งเห็นว่าทั้ง 2 งานนี้เป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ช่วยขับเคลื่อนตอบโจทย์ระดับภาคได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง โดยอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมอาหารและการเกษตรเป็นอุตสาหกรรมเศรษฐกิจหลักของภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมทั้งจังหวัดนครราชสีมาเป็นเมืองเศรษฐกิจที่เป็นประตูสู่ภาคอีสาน มีศักยภาพสูงในการขับเคลื่อนงานแสดงสินค้า และทีเส็บตั้งเป้าผลักดันให้นครราชสีมา
หรือ โคราชไมซ์ซิตี้ ขึ้นสู่เวทีนานาชาติศูนย์กลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนืออย่างสมบูรณ์แบบ
“จากการทีเส็บได้ร่วมทำงานกับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมาอย่างใกล้ชิด เราเห็นถึงศักยภาพของผู้ประกอบการไทยใน
อุตสาหกรรมเทคโนโลยีที่ทันสมัยและอุตสาหกรรมด้านการเกษตร อุตสาหกรรมอาหาร ของภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีแนวโน้มเติบโต ให้สามารถแข่งขันได้ทั้งระดับในประเทศและต่างประเทศ โดยงานแสดงสินค้า Northeast Tech Thailand 2020 ถือเป็นการยกระดับงานจากปีที่ผ่านมาให้เป็นงานแสดงสินค้าที่นำเสนอศักยภาพของกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมเทคโนโลยี รถยนต์ไฟฟ้า แขนกลและหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ เครื่องมืออุตสาหกรรม, นวัตกรรมเทคโนโลยีเครื่องจักรโรงงาน และอุตสาหกรรมด้านการเกษตรที่ทันสมัยของภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยการจัดงานนี้กิจกรรม Matching Program (การเจรจาจับคู่ทางการค้า) ตั้งเป้ามูลค่าการซื้อขาย Business Matching ในงาน ไม่น้อยกว่า 1,500 ล้านบาท และงาน Agro FEX 2020 เป็นงานแสดงสินค้าและเทคโนโลยีการผลิตด้านอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารแปรรูปโดยการจัดงา
นี้กิจกรรม Matching Program (การเจรจาจับคู่ทางการค้า) โดยมีมูลค่าการซื้อขาย Business Matching ไม่น้อยกว่า 40 ล้านบาท”
ทีเส็บพร้อมให้การสนับสนุนและผลักดันงานนี้ในระยะยาวอย่างเต็มที่ โดยเป็นผู้ร่วมคิด (Collaborator) ผู้ร่วมสร้าง (Co-
Creation) และผู้ช่วยผลักดันงาน (Co-Partner) โดยใช้กิจกรรมส่งเสริมทางการตลาดเป็นตัวนำ ทั้งสนับสนุนในรูปแบบของงบประมาณ กิจกรรมดำเนินการ และเป็นที่ปรึกษาร่วมวางกลยุทธ์การขยายตลาด ขยายกลุ่มผู้ซื้อที่เป็นเป้าหมายเพื่อสนับสนุนให้เกิดการเจรจาธุรกิจ (Business
Matching) โดยเชื่อมโยงผู้ประกอบการกับกลุ่มผู้ซื้อเป้าหมาย (Target Buyer) ทั้งในประเทศและต่างประเทศ สร้างโอกาสทางการค้าให้กับผู้
ประกอบการให้มากที่สุด การสนับสนุนงานในครั้งนี้ถือเป็นการผลักดันงานแสดงสินค้าเพื่อเติบโตในรูปแบบที่เรียกว่า Trade
exhibition เพื่อให้งานเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีที่ทันสมัยของภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจกระจายรายได้ของจังหวัดนครราชสีมา รวมถึงภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเสริมสร้างเศรษฐกิจของประเทศไทยให้เติ
บโตอย่างยั่งยืน