วันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. นางณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ในฐานะนายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสุรนารีวิทยา แถลงผลการงานของสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสุรนารีวิทยาในรอบ 2 ปี (มกราคม 2562- ธันวาคม 2563) และชี้แจงการสมัครสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสุรนารีวิทยา ปีการศึกษา 2562 ณ อาคารหอประชุมวิทยาสมาคร ชั้น 2 โรงเรียนสุรนารีวิทยา อ.เมือง จ.นครราชสีมา
ตามที่ปรากฏข่าวสารทางสื่อสังคมออนไลน์ เกี่ยวกับการรับสมัครสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าสุรนารีวิทยา รุ่นจบปีการศึกษา 2562 (รุ่นดอกกุหลาบพวง) นั้น
สมาคมศิษย์เก่าสุรนารีวิทยา ขอชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกรณีดังกล่าวตามประเด็นดังต่อไปนี้

 1. สมาคมศิษย์เก่าสุรนารีวิทยาจัดตั้งขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญเพื่อสนับสนุนส่งเสริมสามัคคีธรรมระหว่างสมาชิกศิษย์เก่า และนักเรียนโรงเรียนสุรนารีวิทยา สนับสนุนส่งเสริมการศึกษาของนักเรียนโรงเรียนสุรนารีวิทยา ร่วมกันประกอบกิจกรรมอันเป็นสาธารณกุศลและเป็นประโยชน์แก่สังคม ช่วยเหลือสมาชิกของสมาคมฯ ด้านสวัสดิการตามสมควร ฯลฯ ซึ่งผู้ที่จะสมัครเป็นสมาชิกสามัญของสมาคมฯ ต้องเคยผ่านการศึกษาในโรงเรียนสุรนารีวิทยา โดยสมาชิกต้องชำระค่าจดทะเบียนสมาชิก (ค่าสมัคร) จำนวน 20 บาท และค่าบำรุงรายปี ปีละ 30 บาท หรือในกรณีที่ต้องการสมัครสมาชิกแบบตลอดชีพจะต้องเสียค่าบำรุงตลอดชีพ 300 บาท ตามข้อบังคับสมาคมข้อ 10.2 ดังนั้น
  ผู้เป็นสมาชิกสามัญตลอดชีพจะต้องชำระเงินคนละ 320 บาท (จ่ายครั้งเดียว) ตามหลักฐานใบสมัคร เมื่อจำนวนเงินค่าสมัครสมาชิกดังกล่าวเป็นรายได้ของสมาคมฯ แล้ว สมาคมฯ ก็สามารถนำเงินไปดำเนินกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ของสมาคมฯ ข้างต้นได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำไปใช้ประโยชน์ต่อโรงเรียนสุรนารีวิทยาอันเป็นสถาบันที่รักยิ่งของลูกศิษย์ทุกคน เช่น การให้ทุนการศึกษานักเรียนที่มีความขัดสน การให้ความช่วยเหลือและเยี่ยมเยียนให้กำลังใจศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันที่ได้รับความเดือดร้อน เป็นต้น
 2. การสมัครเป็นสมาชิกของสมาคมฯ นั้น ทางสมาคมฯ ไม่ได้บังคับให้นักเรียนต้องสมัครเข้าเป็นสมาชิกแต่อย่างใด ดังนั้น หากนักเรียนที่จบปีการศึกษา 2562 ท่านใดไม่ประสงค์จะสมัครเป็นสมาชิกของสมาคมฯ ให้มายื่นเรื่องขอยกเลิกการเป็นสมาชิกด้วยตนเองพร้อมรับเงินค่าสมัครคืนได้ ตั้งแต่วันที่ 2 – 31 กรกฎาคม 2563 (ยกเว้นวันหยุดราชการ) ในเวลา 9.00 น.- 15.00 น. ณ ห้องกิจการนักเรียนโรงเรียนสุรนารีวิทยา ทั้งนี้ หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว สมาคมฯ จะถือว่าท่านไม่ประสงค์จะรับเงินคืนและประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมศิษย์เก่าสุรนารีวิทยาต่อไป สำหรับกรณีที่ต้องให้มาดำเนินการด้วยตัวเองนั้นเนื่องจากทางสมาคมฯ ได้นำฝากเงินค่าสมัครสมาชิกทั้งหมดเข้าบัญชีของทางสมาคมฯ เรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 หากมีการเบิกถอนเงินในบัญชีจะต้องมีเอกสารหลักฐานทางการเงิน เพื่อรอรับการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบบัญชีในแต่ละปี
 3. การจัดงานต้อนรับสมาชิกใหม่(งาน Prom) ในปี 2563 นี้ทางสมาคมยังไม่สามารถจัดกิจกรรมดังกล่าวได้ในช่วงเวลานี้เนื่องจากยังมีข้อห้ามของทางราชการในการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นการรวมคนเป็นจำนวนมากภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) อยู่ ซึ่งสมาคมจะถือปฏิบัติตามข้อห้ามโดยเคร่งครัด
  นางณัฎฐินีภรณ์ จันทรโณทัย
  นายกสมาคมศิษย์เก่าสุรนารีวิทยา
  3 กรกฎาคม 2563