บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) เอไอเอส โดยนายมนตรี อุ่นอนงค์รักษ์ ผู้จัดการทีมขายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง นำทีมอุ่นใจอาสา มอบน้ำดื่ม จำนวน 600 ขวด สนับสนุนตู้ปันสุขเทศบาลนครนครราชสีมา โดยได้รับเกียรติจากนายสุรวุฒิ เชิดชัย นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา เป็นผู้แทนรับมอบ โดยทางเทศบาลนครนครราชสีมาจะนำน้ำดื่มเอไอเอสร่วมกับสิ่งของอุปโภคบริโภคอื่น ๆ ที่จำเป็นจัดใส่ตู้ปันสุข และกระจายไปตามชุมชนต่างๆในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากผลกระทบของการแพร่ระบาดโควิด-19 (COVID-19)