มทส. ประกาศเปิดหอพักนักศึกษา 1 ก.ค. 2563
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ประกาศเปิดหอพักและให้นักศึกษาเดินทางกลับเข้ามหาวิทยาลัยได้ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 พร้อมยกเว้นค่าธรรมเนียมหอพักของภาคการศึกษาที่ 3/2562 สำหรับนักศึกษาที่เข้าพักในหอพักตั้งแต่วันที่ 1 – 17 กรกฎาคม 2563 (รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา
โทร. 0 4422 4082 – 5 โทรสาร 0 4422 4080