วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๑.๐๐

วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๑.๐๐ น.สภาวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา จัดงานอวยพรปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๖โดย นาง เอมอร ศรีกงพาน ประธานสภา วัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา, ท่านวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา,และได้ เรียนเชิญนายสยาม ศิริมงคล ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นางอรจิรา ศิริมงคล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมาเป็นประธานเปิดงาน , นายวรา ลิ้วทอง) หัวหน้าคณะผู้พิพากษาศาลแรงงานจังหวัดนครราชสีมา , พลโท สวราชย์ แสงผลแม่ทัพภาคที่ ๒ , นางยลดา หวังศุภกิจโกศลนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา, ท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมา , อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยกรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมาร่วมงาน ท่านอธิการบดี และ ผู้มีเกียรติทุกท่าน
สารอวยพรปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๖ ( เอมอร ศรีกงพาน )
เรียน นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา , หัวหน้าคณะผู้พิพากษาศาลแรงงานจังหวัดนครราชสีมาท่านแม่ทัพภาคที่ ๒ , ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา , สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมา , อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ท่านอธิการบดี และ ผู้มีเกียรติทุกท่าน
เนื่องในอภิลักขิตสมัยขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๖ นี้ สภาวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับ วัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา เหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา และ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้ร่วมกันจัดงาน “อวยพรปีใหม่ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖” ขึ้น เพื่อร่วมส่งมอบความรักและความสุขให้กับสมาชิกเครือข่ายวัฒนธรรมทุกท่านในโอกาสนี้ สภาวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา เป็นองค์กรภาคประชาสังคม ภายใต้การกำกับของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม มีบทบาทหน้าที่ในการส่งเสริม รักษา สืบสาน อนุรักษ์ฟื้นฟู ต่อยอด ด้วยศิลปะวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม และ มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น ให้คงอยู่สืบไป ทั้งนี้ตลอด ๑ ปี ที่ผ่านมา สภาวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา ได้จัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ให้กับสังคมมาอย่างมากมาย โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี จากภาคีเครือข่ายทางวัฒนธรรมของจังหวัดนครราชสีมา ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐ และ ภาคเอกชน จนบรรลุผลสำเร็จในทุก ๆ กิจกรรม และในวันนี้ถือเป็นโอกาสดีที่ทุก ๆท่าน จะได้มีโอกาสมาร่วมกันพบปะสังสรรค์ ในงาน อวยพรปีใหม่ ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๖๖ นี้ โอกาสนี้ ในนามตัวแทนของคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา และ วัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย ดวงทิพย์วิญญาณของคุณย่าโม และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย โปรดดลบันดาลประทานพรให้ทุก ๆ ท่าน ยึดมั่นในหลักธรรมในการดำเนินชีวิต มีความสุขความเจริญ สมบูรณ์พูนผล มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง ปราศจากโรค ปลอดภัยในทุกวัน พร้อมที่จะก้าวผ่านอุปสรรค สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีตลอดไป และสุดท้ายนี้ ขอต้อนรับผู้มีเกียรติทุก ๆ ท่าน เข้าสู่งาน งาน “อวยพรปีใหม่ ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๖๖” นี้ สวัสดีคะ
สารอวยพรปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๖
( สยาม ศิริมงคล ) ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เนื่องในศุภสาระอังเป็นมงคลนี้ ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย เดชะพระบารมีอันแผ่ไพศาลแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ได้โปรดอภิบาลประทานพรให้ท่านและครอบครัว ประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีสุขภาพ พลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง มีสติปัญญาที่เข้มแข็งในการทำคุณงาม ความดี เพื่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ตลอดจนมีความมุ่งมั่นในการสรรค์สร้างคุณประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติบ้านเมืองสืบไป
สารอวยพรปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๖
(วรา ลิ้วทอง) หัวหน้าคณะผู้พิพากษาศาลแรงงานฯ ในวาระอันเป็นมงคลช่วงปีใหม่นี้ ในนามคณะผู้พิพากษาศาลแรงงานจังหวัดนครราชสีมา ขอส่งมอบความสุขและความปรารถนาดีมายังทุก ๆ ท่าน ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทุกท่านเคารพนับถือ ตลอดจนพระบุญญาบารมีและพระบรมเดชานุภาพแห่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ได้โปรดประทานพรให้ทุก ๆ ท่าน มีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง มีจิตใจที่เข้มแข็ง และ ตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรม เพื่อที่จะได้ร่วมกันพัฒนาประเทศชาติให้มีความเจริญรุ่งเรืองสืบไป
สารอวยพรปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๖
(พลโท สวราชย์ แสงผล) ท่านแม่ทัพภาคที่ ๒ในโอกาสช่วงวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๖ นี้ ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ดวงพระวิญาณแห่งบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ รวมทั้งเดชะพระบารมีแห่งองค์พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศ์สานุวงศ์ทุกพระองค์ ได้โปรดดลบันดาลพระราชทานพรให้ท่าน และ ครอบครัวมีแต่ความสุข ประพฤติตนอยู่ในทาน ศีล ภาวนา มีจิตใจเบิกบาน มีสติสัมปชัญญะในการทำงาน แคล้วคลาดจากภยันตรายทั้งปวง ประสบแต่ความสุข สิริสวัสดิ์ พิพัฒนามงคล สมบูรณ์พูนผลด้วยจตุรพิธพรชัย และ สัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๖ ครับ
สารอวยพรปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๖
(วิเชียร จันทรโณทัย) อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาในโอกาสเนื่องในช่วงวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๖๖ นี้ กระผมขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย พระบารมีแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ดวงทิพย์วิญญาณของคุณย่าโม ตอลดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทุกท่านเคารพนับถือ ได้โปรดดลบันดาลประทานพรให้ทุก ๆ ท่าน ณ ที่แห่งนี้ จงประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีความสำเร็จในหน้าที่การงาน ชีวิตครอบครัว ปราศจากภยันตราย โรคภัยไข้เจ็บ และ ภัยพิบัติทั้งหลาย ตลอดจนมีความสมหวังดังปรารถนาทุกประการตลอดไป สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๖ ครับ
สารอวยพรปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๖
(เทวัญ ลิปตพัลลภ) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมา ในวาระอันเป็นศุภมงคลเนื่องในช่วงวันปีใหม่นี้ ผมขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ทุกท่าน เคารพนับถือ ดวงพระวิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์ของสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ ตลอดจนพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี และ พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ได้โปรดดลบันดาลพระราชทานพรให้ทุกท่านและครอบครัวมีแต่ ความสุขความเจริญ มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง ประสบแต่สรรพสิ่งอันเป็นมิ่งมงคลในชีวิตตลอดไป สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๖ ครับ
สารอวยพรปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๖
(รศ. โฆษิต ศรีภูธร) อธิการบดี มทร.อีสาน ในวารดิถีวันขึ้นปีใหม่พุทธศักราช ๒๕๖๖ นี้ กระผมขออาราถนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ในสากลโลก พระสยามเทวาธิราช อีกทั้ง เดชะพระบารมีแห่งองค์พระบรมราชจักรีวงศ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี โปรดอำนวยประทานพร ให้ทุก ๆ ท่านและครอบครัวมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง โรคภัยจงอย่าได้แผ้วพาน มีแต่ความสุข ความร่มเย็นในชีวิต มีกำลังกาย กำลังใจที่เข้มแข็งในการทำงาน และ สมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึงปรารถนา ทุกประการโดยทั่วกัน สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๖ ครับ
ด้านกิจกรรมจัดให้มีการจับสลากของขวัญโดยแต่ละหน่วยงานนำของขวัญมาร่วมจับกัน และมีการแสดงจากเยาวชนและอื่นๆอีกด้วย

าง เอมอร ศรีกงพาน ประธานสภา วัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา, ท่านวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา,และได้ เรียนเชิญนายสยาม ศิริมงคล ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นางอรจิรา ศิริมงคล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมาเป็นประธานเปิดงาน , นายวรา ลิ้วทอง) หัวหน้าคณะผู้พิพากษาศาลแรงงานจังหวัดนครราชสีมา , พลโท สวราชย์ แสงผลแม่ทัพภาคที่ ๒ , นางยลดา หวังศุภกิจโกศลนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา, ท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมา , อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยกรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมาร่วมงาน ท่านอธิการบดี และ ผู้มีเกียรติทุกท่าน
สารอวยพรปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๖ ( เอมอร ศรีกงพาน )
เรียน นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา , หัวหน้าคณะผู้พิพากษาศาลแรงงานจังหวัดนครราชสีมาท่านแม่ทัพภาคที่ ๒ , ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา , สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมา , อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ท่านอธิการบดี และ ผู้มีเกียรติทุกท่าน
เนื่องในอภิลักขิตสมัยขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๖ นี้ สภาวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับ วัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา เหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา และ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้ร่วมกันจัดงาน “อวยพรปีใหม่ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖” ขึ้น เพื่อร่วมส่งมอบความรักและความสุขให้กับสมาชิกเครือข่ายวัฒนธรรมทุกท่านในโอกาสนี้ สภาวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา เป็นองค์กรภาคประชาสังคม ภายใต้การกำกับของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม มีบทบาทหน้าที่ในการส่งเสริม รักษา สืบสาน อนุรักษ์ฟื้นฟู ต่อยอด ด้วยศิลปะวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม และ มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น ให้คงอยู่สืบไป ทั้งนี้ตลอด ๑ ปี ที่ผ่านมา สภาวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา ได้จัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ให้กับสังคมมาอย่างมากมาย โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี จากภาคีเครือข่ายทางวัฒนธรรมของจังหวัดนครราชสีมา ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐ และ ภาคเอกชน จนบรรลุผลสำเร็จในทุก ๆ กิจกรรม และในวันนี้ถือเป็นโอกาสดีที่ทุก ๆท่าน จะได้มีโอกาสมาร่วมกันพบปะสังสรรค์ ในงาน อวยพรปีใหม่ ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๖๖ นี้ โอกาสนี้ ในนามตัวแทนของคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา และ วัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย ดวงทิพย์วิญญาณของคุณย่าโม และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย โปรดดลบันดาลประทานพรให้ทุก ๆ ท่าน ยึดมั่นในหลักธรรมในการดำเนินชีวิต มีความสุขความเจริญ สมบูรณ์พูนผล มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง ปราศจากโรค ปลอดภัยในทุกวัน พร้อมที่จะก้าวผ่านอุปสรรค สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีตลอดไป และสุดท้ายนี้ ขอต้อนรับผู้มีเกียรติทุก ๆ ท่าน เข้าสู่งาน งาน “อวยพรปีใหม่ ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๖๖” นี้ สวัสดีคะ
สารอวยพรปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๖
( สยาม ศิริมงคล ) ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เนื่องในศุภสาระอังเป็นมงคลนี้ ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย เดชะพระบารมีอันแผ่ไพศาลแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ได้โปรดอภิบาลประทานพรให้ท่านและครอบครัว ประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีสุขภาพ พลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง มีสติปัญญาที่เข้มแข็งในการทำคุณงาม ความดี เพื่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ตลอดจนมีความมุ่งมั่นในการสรรค์สร้างคุณประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติบ้านเมืองสืบไป
สารอวยพรปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๖
(วรา ลิ้วทอง) หัวหน้าคณะผู้พิพากษาศาลแรงงานฯ ในวาระอันเป็นมงคลช่วงปีใหม่นี้ ในนามคณะผู้พิพากษาศาลแรงงานจังหวัดนครราชสีมา ขอส่งมอบความสุขและความปรารถนาดีมายังทุก ๆ ท่าน ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทุกท่านเคารพนับถือ ตลอดจนพระบุญญาบารมีและพระบรมเดชานุภาพแห่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ได้โปรดประทานพรให้ทุก ๆ ท่าน มีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง มีจิตใจที่เข้มแข็ง และ ตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรม เพื่อที่จะได้ร่วมกันพัฒนาประเทศชาติให้มีความเจริญรุ่งเรืองสืบไป
สารอวยพรปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๖
(พลโท สวราชย์ แสงผล) ท่านแม่ทัพภาคที่ ๒ในโอกาสช่วงวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๖ นี้ ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ดวงพระวิญาณแห่งบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ รวมทั้งเดชะพระบารมีแห่งองค์พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศ์สานุวงศ์ทุกพระองค์ ได้โปรดดลบันดาลพระราชทานพรให้ท่าน และ ครอบครัวมีแต่ความสุข ประพฤติตนอยู่ในทาน ศีล ภาวนา มีจิตใจเบิกบาน มีสติสัมปชัญญะในการทำงาน แคล้วคลาดจากภยันตรายทั้งปวง ประสบแต่ความสุข สิริสวัสดิ์ พิพัฒนามงคล สมบูรณ์พูนผลด้วยจตุรพิธพรชัย และ สัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๖ ครับ
สารอวยพรปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๖
(วิเชียร จันทรโณทัย) อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาในโอกาสเนื่องในช่วงวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๖๖ นี้ กระผมขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย พระบารมีแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ดวงทิพย์วิญญาณของคุณย่าโม ตอลดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทุกท่านเคารพนับถือ ได้โปรดดลบันดาลประทานพรให้ทุก ๆ ท่าน ณ ที่แห่งนี้ จงประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีความสำเร็จในหน้าที่การงาน ชีวิตครอบครัว ปราศจากภยันตราย โรคภัยไข้เจ็บ และ ภัยพิบัติทั้งหลาย ตลอดจนมีความสมหวังดังปรารถนาทุกประการตลอดไป สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๖ ครับ
สารอวยพรปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๖
(เทวัญ ลิปตพัลลภ) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมา ในวาระอันเป็นศุภมงคลเนื่องในช่วงวันปีใหม่นี้ ผมขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ทุกท่าน เคารพนับถือ ดวงพระวิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์ของสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ ตลอดจนพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี และ พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ได้โปรดดลบันดาลพระราชทานพรให้ทุกท่านและครอบครัวมีแต่ ความสุขความเจริญ มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง ประสบแต่สรรพสิ่งอันเป็นมิ่งมงคลในชีวิตตลอดไป สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๖ ครับ
สารอวยพรปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๖
(รศ. โฆษิต ศรีภูธร) อธิการบดี มทร.อีสาน ในวารดิถีวันขึ้นปีใหม่พุทธศักราช ๒๕๖๖ นี้ กระผมขออาราถนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ในสากลโลก พระสยามเทวาธิราช อีกทั้ง เดชะพระบารมีแห่งองค์พระบรมราชจักรีวงศ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี โปรดอำนวยประทานพร ให้ทุก ๆ ท่านและครอบครัวมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง โรคภัยจงอย่าได้แผ้วพาน มีแต่ความสุข ความร่มเย็นในชีวิต มีกำลังกาย กำลังใจที่เข้มแข็งในการทำงาน และ สมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึงปรารถนา ทุกประการโดยทั่วกัน สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๖ ครับ
ด้านกิจกรรมจัดให้มีการจับสลากของขวัญโดยแต่ละหน่วยงานนำของขวัญมาร่วมจับกัน และมีการแสดงจากเยาวชนและอื่นๆอีกด้วย