อบจ.โคราช เข้าศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตก เพื่อนำมาส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจในชุมชน

ดร.ยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นม. พร้อมคณะ อบจ.นครราชสีมา เข้าศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตก เพื่อนำมาส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจในชุมชน โดยมีนายรักชาติ กิริวัฒนศักดิ์ ประธานสภา อบจ., นายสมพร จินตนามณีรัตน์ รองประธานสภาฯ, นายสมเกียรติ ตันดิลกตระกูล รองนายก อบจ., นายกมลศักดิ์ เกษเมธีการุณ รองนายก อบจ., พ.ต.อ.รัฐศักดิ์ สุขเจริญ ที่ปรึกษานายก อบจ.พร้อมด้วยปลัด สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ ณ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
วันที่ 18 กันยายน 2565

หน่อยยลดา

นายกหน่อย

จังหวัดเชียงใหม่