พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ดำเนินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซับหมัน บ้านจระเข้หิน หมู่ที่ 1 ตําบลจระเข้หิน เชื่อม บ้านซับหญ้าคา หมู่ที่ 14 ตําบลบ้านใหม่ อําเภอครบุรี ระยะทางยาว 3,130 เมตร
ดร.ยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นม. พร้อมคณะลงพื้นที่ อ.ครบุรี ร่วมประชาสัมพันธ์ และเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ดำเนินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซับหมัน บ้านจระเข้หิน หมู่ที่ 1 ตําบลจระเข้หิน เชื่อม บ้านซับหญ้าคา หมู่ที่ 14 ตําบลบ้านใหม่ อําเภอครบุรี ระยะทางยาว 3,130 เมตร ด้วยงบประมาณเงินจ่ายขาดสะสม ปี 2564 จำนวนเงิน 7 ล้านกว่าบาท เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้ใช้ถนนที่ดี ได้มาตรฐาน การขนส่งก็จะรวดเร็วผลผลิตไม่เสียหาย และสร้างเศรษฐกิจให้กับพี่น้องประชาชนได้ดียิ่งขึ้น โดยมีพ.ต.อ.รัฐศักดิ์ สุขเจริญ ที่ปรึกษานายก อบจ., นายนิกร โสมกลาง เลขานุการนายก อบจ., นายปรัชญา มันตาพร ปลัดอำเภอ, นายชยุต พงศ์ธนทรัพย์ ส.อบจ.อำเภอครบุรี เขต 1, นายธีระชัย เทพนอก ผอ.สำนักช่าง, นายนพดล อนุตะกุล นายก อบต.จระเข้หิน, นายอมรวัฒน์ โสบกระโทก นายก อบต.บ้านใหม่, นายเกล้า สุริยะพันธ์ นายก อบต.แชะ, นายรวงทิพย์ แดงสูงเนิน ผอ.รพสต.จระเข้หิน, น.ส.ออระยา เหลืองกระโทก กำนัน ต.จระเข้หิน พร้อมด้วยนายช่างประจำโซน คณะกรรมการตรวจรับการจ้าง คณะผู้บริหารเทศบาล อบต. หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ใหญ่บ้าน อสม. และพี่น้องประชาชน อำเภอครบุรี จ.นครราชสีมา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
วันที่16 กันยายน 2565

หน่อยยลดา

นายกหน่อย

ร่วมคิดร่วมทำร่วมตรวจสอบ

อำเภอครบุรี