แถลงข่าวการจัดแข่งขันศิลปะมวยไทย ครั้งที่ 2
ดร.ยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นม. พร้อมด้วยนายสมเกียรติ ตันดิลกตระกูล รองนายก อบจ., นายสมชาย ศรีตระกูล ประธานชมรมมวยพิมาย, นายอธิวัฒน์ วงศ์ปิติศักดิ์ ครูมวย และ ตัวแทนนักกีฬามวย ร่วมแถลงข่าวการจัดแข่งขันศิลปะมวยไทย ครั้งที่ 2 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 20 สิงหาคม 2565 เป็นการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของ อบจ.นครราชสีมา เพื่อสร้างความรักและความภูมิใจในศิลปะมวยไทยของท้องถิ่น และกระตุ้นให้ประชาชนหันมาให้ความสำคัญมากยิ่งขึ้น ทั้งสายอาชีพและสมัครเล่น พร้อมทั้งเตรียมความพร้อมของนักมวยที่จะขึ้นชกครั้งนี้ ในรายการ “ศึกมวยดาวรุ่ง อบจ.นครราชสีมา
โดยมี นายรักชาติ กิริวัฒนศักดิ์ ประธานสภาฯ, นายสมบูรณ์ นิยมไร่ ส.อบจ.อำเภอพิมาย เขต 1, นายพงษ์พันธุ์ พันธุ์ศรีนคร ส.อบจ.อำเภอพิมาย เขต 2 และผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครู นักเรียนในสังกัด อบจ.นครราชสีมา ที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
วันที่19 สิงหาคม 2565

หน่อยยลดา

นายกหน่อย