AIS มอบคอมพิวเตอร์ ต่อยอดโอกาสทางการศึกษา
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
AIS โดยนายมหัณณพ อภินันทนพงศ์ หัวหน้างานปฏิบัติการภูมิภาค-ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นำคณะผู้บริหาร พนักงาน AIS พร้อมด้วยนายชวลิต นพสุวรรณวงศ์ ผู้รับสิทธิ์เทเลวิซ บุรีรัมย์ มอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 10 เครื่อง ให้กับนักเรียนโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม โดยมีว่าที่ พ.ต.สุพจน์ ธนานุกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม เป็นผู้แทนรับมอบ เพื่อนำไปใช้ในการเรียนการสอน เพื่อเสริมสร้างโอกาสทางการเรียนรู้ และต่อยอดให้เกิดนวัตกรรมในการเรียนการสอน ในโลกยุคดิจิทัล ณ ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม