อบจ.โคราช เดินหน้าพัฒนาระบบการศึกษาจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น หวังเป็นเวทีแสดงออกถึงขีดความสามารถทักษะทางวิชาการนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด

ดร.ยลดา หวังศุภกิจโกศล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดงานมหกรรมการจัดการศึกษาโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2565 ณ ห้องโคราชฮอลล์ 1-2 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล โคราช อ.เมือง จ.นครราชสีมา
นายพงษ์พิมล คำลอย ผู้อำนวยการสำนักการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ในนามคณะกรรมการดำาเนินการโครงการงานมหกรรมการจัดการศึกษา โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2565 ขอกราบขอบพระคุณ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ที่กรุณาให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดโครงการ
โครงการงานมหกรรมการจัดการศึกษาโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2565 วันที่ 22 -23 มิถุนายน 2565 ณ ห้องโคราชฮอลล์ 1-2 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล โคราช อ.เมือง จ.นครราชสีมา

 1. เพื่อจัดกิจกรรมและแข่งขันทักษะทางวิชาการ นิทรรศการของครู นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด นครราชสีมาซึ่งครอบคลุมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและจัดกิจกรรมการแสดงบนเวทีของนักเรียนโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด นครราชสีมา
 2. เพื่อคัดเลือกตัวแทนครู นักเรียน บุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 3. เพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิชาการ ศิลปะ ดนตรี กีฬาและนันทนาการของครู นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
 4. เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ศักยภาพ และความเป็นเลิศด้านการจัดการศึกษาของโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ต่อสาธารณะและประชาชนทั่วไป
  การจัดโครงการในครั้งนี้ มีการจัดกิจกรรม ดังนี้
 5. แข่งขันทักษะทางวิชาการจํานวนกว่า 76 กิจกรรม ประกอบด้วย กิจกรรมที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกําหนด จํานวน 56 กิจกรรม และกิจกรรมที่ศูนย์พัฒนาทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้เพิ่มเติม จำนวน 20 กิจกรรม รายละเอียดดังนี้
  1) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จำนวน 7 กิจกรรม
  2) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จำนวน 10 กิจกรรม
  3) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จำนวน 7 กิจกรรม
  4) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 7 กิจกรรม
  5) กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จำนวน 13 กิจกรรม
  6) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ จำนวน 12 กิจกรรม
  7) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน 4 กิจกรรม
  การจัดโครงการในครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์ด้วยดีจากศูนย์การค้าเซ็นทรัล โคราช รวมทั้งโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาทั้ง 58 โรงเรียน ในการส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ รวมทั้งส่งครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมเป็นกรรมการตัดสินจัดการแข่งขันพร้อมทั้งส่งชุดการแสดงร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้
  ดร. ยลดา หวังศุภกิจโกศล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า “มีความยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิด โครงการงานมหกรรมการจัดการศึกษา โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด นครราชสีมา ประจําปี 2565
  การจัดงานโครงการมหกรรมการจัดการศึกษา โรงเรียนสังกัดองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2565 ครั้งนี้ เป็นการรวมพลังจากทุกโรงเรียนในสังกัด เพื่อจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ รวมจํานวนกว่า 76 กิจกรรม แสดงให้เห็นถึงศักยภาพ และความสามารถของระบบการจัดการศึกษาท้องถิ่นที่ดี มีมาตรฐานจนสามารถยกระดับการศึกษาที่พัฒนาความรู้ ความสามารถของนักเรียนอย่างรอบด้าน ทั้งสติปัญญา คุณธรรม จริยธรรม พร้อมส่งเสริมความเป็นเลิศเฉพาะด้าน เพื่อให้นักเรียนได้เติบโตขึ้นมีอนาคตที่ดี ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวมทั้งเป็นการกระตุ้นให้โรงเรียนในสังกัดเห็นความสำคัญของการจัดการศึกษามากขึ้นอีกด้วย
  ขอให้การจัดโครงการงานมหกรรมการจัดการศึกษา โรงเรียนสังกัดองค์การ บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2565 ในครั้งนี้ ประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ขอขอบคุณศูนย์การค้าเซ็นทรัล โคราช และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ไว้ ณ โอกาสนี้”
  วันที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น.

หน่อยยลดา

นายกหน่อย

มหกรรมการจัดการศืกษาอบจ