. นายณัฐวรรธน์ อัครรุ่งเรืองกุล ผู้อำนวยการการไฟฟ้าทำส่วนภูมิภาค
เขต3 (ภาคตะวันออกเฉียงหนือ) จังหวัดนครราชสีมา เป็นผู้มอบในพิธีส่งมอบเงินจำนวน 10 ล้านบาท ในโครงการ PEA
สนับสนุนครุภัณฑ์ทางการแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัด 77 แห่งเฉลิมพระเกียติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี
บรมราชาภิเษก โดยมี นายอภินันท์ เผือกผ่อง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นผู้แทนรับมอบ ณ ชั้น 7 อาคาร
ผู้ป่วยนอกและอำนวยการ (OPD) โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
นายณัฐวรรธน์ อัครรุ่งเรืองกุล ผู้อำนวยการไฟฟ้าเขต การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคเขต 3 (ภาคคะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดนครราชสีมา มีความยินดี และ รู้สึกเป็น
เกียรติอย่างยิ่งในการเป็นตัวแทนขอการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อมอบงบประมาณโครงการ
” PEA สนับสนุนคุภัณฑ์ทางการแพทย์ โรงพยาบาล แห่ทั่วประเทศ” ณ โรงพยาบาล
มหาราช จ.นครราชสีมา ในวันนี้
โครงการ PEA ห่วงใย ใส่ใจชีวิตบริจาคโลหิต 10 ล้านซีซี เพื่อสนับสนุนโลหิตให้กับ
รวมทั้งการ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยและโรพยาบาลต่างๆทั่วประเทศ
ช่วยเหลือให้ประชาชน สามารถเข้าถึงการบริการทางการแพทย์เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
“โครงการ PA สนับสนุนครุภัณฑ์ทางการแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัด
77จังหวัด เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก”
โดย PEA สนับสนุนงบประมาณพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาล จำนวน
77 แห่ง แห่งละ สิบล้านบาท รวมทั้งสิ้น 770 ล้นบาท (เจ็ดร้อยเจ็ดสิบล้านบาท) แบ่งการ
สนับสนุนงบประมาณเป็น 2 ช่วงคือ ปี 2562 จำนวน 30 แห่ง เป็นเงินจำนวน 300 ล้าน
บาท (สามร้อยล้านบาท) และปี 2563 จำนวน 47 แห่ง เป็นเงิน 470 ล้นบาท (สี่ร้อยเจ็ด
สิบล้านบาท) โดยมีโรงพยาบาลที่อยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เขต 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาล
มหาราช จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งมีกำหนดมอบในวันนี้ และอีก 3 แห่งคือ โรงพยาบาล
ชัยภูมิ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ และโรงพยาบาลสุรินทร์ จะมีกำหนดมอบในเดือน เมษายน
และ พฤษภาคม 2563 ตามลำดับ
และเนื่องจากสถานการณ์ในปัจจุบันของเชื้อไวรัสโคโรนา ( COVID-19) ที่มี
การแพร่ระบาด ผู้บริหารและพนักงานการไฟฟ้า ยังได้ร่วมกันจัดทำอุปกรณ์ป้องกันใบหน้า
ทางการแพทย์ใส่ป้องกันการติด เฟสชิวด์ (Face shield) เพื่อส่งมอบให้บุคลากร
พร้อมสิ่งประดิษฐเครื่องกลที่ออกแบบและผลิตโดยพนักงาน PEA เพื่ออำนวยความ
สะดวกให้ประชาชนสามารถใช้เจลแอลกอฮอล์ลงมือ โดยไม่ต้องใช้มือสัมผัสหัวปั๊ม
พวกเราชาว PEA เชื่อมั่นเสมอว่า ความสำเร็จและภาคภูมิใจในทุกวันนี้ ไม่ได้
อยู่หยุดอยู่ที่การให้บริการไฟฟ้าที่มันคงทำนั้น แต่คือการร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเพิ่ม
โอกาสการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ให้แก่ประชาชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ
และสังคมอย่างยั่งยืน
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากนั้นนายณัฐวรรธน์ อัครรุ่งเรืองกุล ผู้อำนวยการไฟฟ้าเขต3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคคะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดนครราชสีมา พร้อมคณะผู้บริหารได้นำเงินมอบพร้อมกับมอบเงิน 10 ล้านบาท สนับสนุนครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้นายอภินันท์ ผือกผ่อง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นผู้แทนรับมอบกับโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ตลอด 6 ทศวรรษ ที่ไม่เพียงให้บริการด้านพลังงานไฟฟ้าเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ ดูแสชุมชน สังคม
สิ่งแวดล้อม เพื่อประเทศไทยเติบโตอย่างยั่งยืนโดยสนับสนุนงบประมาณการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นแก่
โรงพยาบาล ผ่านกระทวงสาธารณสุขจำนวน 77 แห่ง โรงพยาบาลจังหวัดละ 10 ล้านบาท โครงการดังกล่าวครอบคลุม
ถึงการสร้างความร่วมมือพัฒนาการดำเนินงานด้านสาธารณสุขเพื่อสร้งมาตรฐานและยกระดับการให้บริการ
ทางการแพทย์ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและประเทศชาติสืบไป
สว่างทั่วทิศ สร้างคุณภาพชีวิตทั่วไทย วันที่ 9 เมษายน 2563 เวลา 09.00น.