วันจันทร์ที่ 4 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. อาจารย์ปราณี วงษ์ชวลิตกุล รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล จัดแถลงข่าว “ก้าวไปอย่างยืนยงกับมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล” โดยมี อ.ดร.ณัฐวัฒน์ วงษ์ชวลิตกุล รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล, อ.ดร.อรรถพงษ์ โภชน์เกาะ รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล, ผศ.ดร.ชีวินทร์ ลิ้มศิริ รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล, ผศ.ดร.สงวนพงศ์ ชวนชม รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล, รศ.ดร.รัชนี ศุจิจันทรรัตน์ รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล และรศ.สิริรัตน์ ฉัตรชัยสุชา คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ (ตัวแทนคณบดี 8 คณะวิชา)

อ.ปราณี กล่าวว่า จากการที่มีข่าวคราวแพร่สะพัดออกไปของมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลตามที่พี่น้อง สื่อมวลชนและประชาชนทั่วไปได้รับทราบกันแล้วนั้น เมฆหมอกต่างๆ ที่เคยอึมครึมมาเป็นระยะเวลากว่าสองปี วันนี้ดิฉัน นางปราณี วงษ์ชวลิตกุล ในฐานะผู้ถือใบอนุญาตต่อจาก อาจารย์มุข วงษ์ชวลิตกุล ผู้ก่อตั้งและเป็นอธิการบดีคนปัจจุบันหลังจากที่เคยอยู่ในตำแหน่งมาถึง 34 ปี

การเติบโตของมหาวิทยาลัยแห่งนี้ นอกจากจะผลิตบุคลากร ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ในวิชาแขนงต่าง ๆ ที่จบและสำเร็จออกไปรับใช้สังคมอย่างมากมายมหาศาล มหาวิทยาลัยของเราไม่เคยแม้แต่น้อยที่จะคิดเพียงปริมาณของนักศึกษาที่จะเข้ามาศึกษาแล้วจบออกไปเพียงอย่างเดียว แต่ปฐมแห่งความคิด ความตั้งใจของผู้ก่อตั้งคือ อาจารย์มุข วงษ์ชวลิตกุล มีปณิธาน ไว้อย่างแน่วแน่ว่า นอกจากความรู้ที่ได้รับจากที่นี่ไปแล้วในเรื่องของจริยธรรมที่จะต้องสถิตย์ติดอยู่ในจิตใจความคิดของศิษย์ทุก ๆ รุ่น จะต้องคู่กันไปดังปณิธานของมหาวิทยาลัย คือ “จริยธรรมนำปัญญา”

จากเหตุการณ์ที่ดิฉันกล่าวมาข้างต้น จึงเป็นที่มาของการชี้แจงแถลงข่าวในวันนี้ ความไม่ชอบมาพากลที่เกิดขึ้น แม้จะไม่กระทบการเรียนการสอน แต่อย่างไรก็ตาม ดิฉันก็ไม่อาจจะปล่อยปละละเลยได้ ถึงจะเป็นบุคคลที่มาใช้นามสกุล วงษ์ชวลิตกุล ก็ตาม แต่ถ้าหากกระทำความผิด ละเลยต่อความถูกต้อง เราก็มิอาจจะละเว้น ไม่ว่าจะอยู่ในฐานะใดก็ตาม ผิดก็คือผิด เพื่อให้ ความเชื่อมั่นของศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน รวมทั้งท่านผู้ปกครอง ได้ไว้วางใจว่า มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลและสถาบันอื่น ๆ ในเครือ เช่น วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมา และ โรงเรียนเกียรติคุณวิทยา จะไม่เลี้ยงหรือเข้าข้างบุคคลที่พฤติกรรมทุจริตไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ เหตุการณ์ที่ผ่านมา ทุกสถาบันของเราไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนโดยเฉพาะมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลที่ก่อตั้งขึ้นมา 38 ปี เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งแรกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เราจะรักษาคุณภาพชื่อเสียงที่ดีงามไม่เพียงแต่ตัวของสถาบัน แต่ยังคำนึงถึงผู้ที่สำเร็จการศึกษาออกไปจากที่แห่งนี้ได้มีความภูมิใจที่ผู้บริหารยังคงเฝ้าระวัง เพื่อทุกท่านมีความมั่นใจในการส่งลูกหลานเข้ามาศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล แห่งนี้ ที่มีความมั่นคง มีความคล่องตัวของความเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนที่รวดเร็วในการตัดสินใจ ในการพัฒนาการเรียนการสอน มีการลงทุนกับเทคโนโลยีอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ไม่ต้องรองบประมาณจากภาครัฐ

ดังนั้น ดิฉัน นางปราณี วงษ์ชวลิตกุล คณะผู้บริหารรวมทั้งคณาจารย์ทุกคณะวิชา ขอให้ความมั่นใจกับทุกท่านทั้งในโคราช จังหวัดใกล้เคียงและทุก ๆจังหวัดได้ว่า มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลจะอยู่คู่จังหวัดนครราชสีมา อยู่เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนที่จะประสิทธิ์ประสาทวิชาควบคู่กับคุณธรรม ดังปณิธานที่ว่า “จริยธรรมนำปัญญา”