สมาคมนักข่าว จังหวัดนครราชสีมา จัดกิจกรรมเสวนา เรื่อง “ร่วมสร้าง โคราชจิตอาสา” เนื่องในวันนักข่าว ประจำปี 2563

วันที่ 5 มีนาคม 2563 เวลา 13.00 น. นายศักดิ์สิทธิ์ สกุลลิขเรศสีมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการเสวนาเรื่อง “ร่วมสร้าง โคราชจิตอาสา” จัดโดยสมาคมนักข่าว จังหวัดนครราชสีมา เนื่องในวันนักข่าว ประจำปี 2563
โดยนายฐิติรัตน์ พงษ์พุทธรักษ์ นายกสมาคมนักข่าวจังหวัดนครราชสีมา นำคณะกรรมการ กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี พร้อมเชิญประธานให้เกียรติมอบโล่ในกับนักข่าวอาวุโส อันได้แก่ ไพฑูรย์ มนุญพงศ์พันธุ์ (ผู้ซึ่งก่อตั้งสมาคมนักข่าว จังหวัดนครราชสีมากว่า 34 ปี) และ นายอิศราวุธ พิพัฒพลกาย นักข่าวอาวุโส สมาคมนักข่าว จังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วย การมอบรางวัลให้แก่บุคคลต้นแบบดีเด่น จิตอาสา ประกอบด้วย รางวัลบุคคลต้นแบบ สาขาข้าราชการพลเรือน ดีเด่น ได้แก่
ดร.สุรสิทธิ์ สิงห์หลง ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา , รางวัลบุคคลต้นแบบ สาขาผู้นำองค์กรท้องถิ่นดีเด่น ได้แก่ นายชุณห์ ศิริชัยคีรีโกศล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา,
รางวัลบุคคลต้นแบบ สาขาผู้นำองค์กรพัฒนาดีเด่น ได้แก่ นางณัฎฐินีภรณ์ จันทรโณทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ,รางวัลบุคคลต้นแบบ สาขานักธุรกิจดีเด่น ได้แก่ คุณธิดารัตน์ รอดอนันต์
รางวัลสื่อมวลชนดีเด่น สาขา วิทยุโทรทัศน์ ได้แก่ นายตติภูมิ อ่วมเครือ ผู้สื่อข่าว (กีฬา) สถานีโทรทัศน์เคเบิลทีวี KCTV , รางวัลสื่อมวลชนดีเด่น สาขา วิทยุกระจายเสียง ได้แก่ นางสิริกาญจน์ นิธิโชติไชยรัช , รางวัลเยาวชนต้นแบบดีเด่น สาขา นักกีฬา ได้แก่ นายอิสรานุอุดม ภูริหิรัญพัชร์ นักกีฬาโอลิมปิก , รางวัลเยาวชนต้นแบบดีเด่น สาขา ดนตรี ได้แก่ วงโยธวาทิต โรงเรียนสุรนารีวิทยา
รางวัลเยาวชนต้นแบบดีเด่น สาขา การศึกษา ได้แก่ เด็กหญิง กวินนา ตามแต่รัมย์ โรงเรียนเมธาพัฒน์
รางวัลเกษตรกรต้นแบบดีเด่น ได้แก่ นายเรืองศักดิ์ กมขุนทด ผู้ปรับปรุงพันธุ์น้อยหน่าพันธุ์เพชรปากช่อง , รางวัลประชาชนส่งเสริมสังคมดีเด่น ได้แก่ น.ส.มณีรัตน์ ตัณฑวรรธนะ นายกสมาคมคนพิการ จังหวัดนครราชสีมา , รางวัลองค์กรพัฒนาการศึกษาดีเด่น ได้แก่ นายอดุลย์ ภู่ภัทรางค์ , รางวัลกลุ่มพัฒนาการเกษตรดีเด่น ได้แก่ สหกรณ์การเกษตร พิมาย จำกัด โดยนางปาณชญา บวชสันเทียะ ผู้จัดการ สหกรณ์การเกษตร พิมาย จำกัด นอกจากนี้ ยังได้มอบโล่ให้กับองค์กรส่งเสริมสังคมดีเด่นประจำปี 2563 อีกด้วย
กิจกรรมเสวนา เรื่อง “ร่วมสร้าง โคราชจิตอาสา” เนื่องในวันนักข่าว ประจำปี 2563 ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านจิตอาสา มาร่วมเสวนา นายเจริญลักษณ์ เพ็ชรประดับ ผู้ดำเนินรายการ ผู้เข้าร่วมเสวนา ประกอบด้วย
พระสีหราชสมาจารมุนี รองเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา
ผศ.ดร.อดิศร เนาวนนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา
นายเสฏฐวุฒิ ทัตสุระ ผู้จัดการทั่วไป ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา
อาจารย์สามารถ โพธิ์นอก วิทยากรจิตอาสา 904 วปร.
นายฐิติรัตน์ พงษ์พุทธรักษ์ นายกสมาคมนักข่าว จังหวัดนครราชสีมา
นายพงศธร ช่างปลูก กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา
น.ส.อริสรา แตงกระโทก ประธานสภาเด็กและเยาวชน จังหวัดนครราชสีมา
บ้านพักเด็กและครอบครัว จังหวัดนครราชสีมา
ทั้งนี้ เมื่อเวลา 08.00 น. นายฐิติรัตน์ พงษ์พุทธรักษ์ นายกสมาคมนักข่าว จังหวัดนครราชสีมา นำคณะกรรมการ ร่วมวางพวงมาลา เพื่อน้อมสักการะทิพย์ดวงวิญญาณของท่านท้าวสุรนารี จากนั้นได้เดินทางไปที่วัดสุทธจินดา วรวิหาร จังหวัดนครราชสีมา ถวายภัตตราหารแด่พระภิกษุสงฆ์ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพี่น้องนักข่าวที่ล่วงลับไปแล้ว