ดร.ยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นม.เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเรียนรู้วิถีชีวิตชาวนาและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การทำนาครบวงจร (ด้านการเกี่ยวข้าว) เป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตร ให้นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริง และเกิดความสามัคคี มุ่งมั่นในการทำงาน เพื่อสร้างตนเองและสังคมที่ดีต่อไป โดยมีนายสรรชัย กาญจนวัฒนา ส.อบจ.อำเภอเมือง เขต 8, นายทนงค์ เขียวแก้ว ผู้อำนวยการ ที่ รร.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
ผู้อำนวยการโรงเรียน วิทยากร คณะครู เจ้าหน้าที่
วันที่13 พฤศจิกายน 2564

หน่อยยลดา

นายกหน่อย