ดร.ยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นม. พร้อมคณะลงพื้นที่ ติดตามประเมินผลแผนงาน/โครงการ ประจำปี 2564 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลด์คอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) ถนนทั้ง 2 เส้น อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
เส้นทางจากบ้านคลองยาง ถึงบ้านคลองม่วง ถนน อบจ.นม.21301 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลด์คอนกรีต ระยะทาง 4,800 เมตร แบ่งเป็น 2 ช่วง พร้อมกิจกรรมอำนวยความปลอดภัย ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด ทั้งนี้ได้เยี่ยมให้กำลังใจพี่น้อง บ้านวังมะนาว ต.วังศรีสด ค่
เส้นทางจากบ้านซับยาง ถึงบ้านภูไทย ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลด์คอนกรีต ระยะทาง 550 เมตร แบ่งเป็น 2 ช่วง ซึ่งอยู่ระหว่างทำชั้นพื้นทางถนนลาดยาง
โดยมีนางณภัทร์ศรัญญ์ เพศประเสริฐ ส.อบจ.อำเภอปากช่อง เขต 4, นายวิสา นราเทียม ผอ.ส่วนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และผู้นำท้องถิ่น
วันที่12 พฤศจิกายน 2564

หน่อยยลดา

นายกหน่อย