นายก อบจ.นครราชสีมา พร้อมขณะ เจ้าหน้าที่
ดร.ยลดา หวังศุภกิจโกศล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา พร้อมคณะลงพื้นที่ให้กำลังใจมอบสิ่งของและแอลกอฮอล์ สเปรย์กับผู้รับการฉีดวัคซีน และเจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์ โดยมีน.ส.จุฑาสัณห์ ตั้งตรีวีระกุล ส.อบจ.อำเภอบัวลาย, นายเตชิต กลิ้งทะเล ผอ.กองสาธารณสุข, น.ส.นิชาพิชญ์ รักษาภักดี ปลัดอาวุโส, นายรุ่งจิต พรมมาฎร์ สสอ., นางประภัสสร คณะรัฐ ผอ.รพ.บัวลาย
พร้อมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ผู้นำท้องถิ่น และอสม.ทุกท่าน ที่ได้ร่วมกันดูแลพี่น้องประชาชน อ.บัวลาย จ.นครราชสีมา
วันที่ 20 กันยายน 2564

หน่อยยลดา

นายกหน่อย