อบจ.โคราช มอดที่พักอาศัย
ดร.ยลดา หวังศุภกิจโกศล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ลงพื้นที่เยี่ยมพร้อมส่งมอบที่พักอาศัยตามโครงการปรับสภาพแวดล้อม ใน 4 กลุ่มเป้าหมายสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง เพื่อเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยพัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น โดยมีพ.ต.อ.รัฐศักดิ์ สุขเจริญ ที่ปรึกษานายก อบจ.นม., นายซ้าย ผลกระโทก ส.อบจ.โชคชัย, นายสมบัติ ศรีจันทร์รัตน์ ส.อบจ.หนองบุญมาก, นางรังสิยา นุทกิจ ผอ.กองสวัสดิการสังคม, และนางนันท์นภัส แนมขุนทด หน.ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ ทั้ง 3 จุด อำเภอโชคชัย จ.นครราชสีมา
จุดที่1 องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา โดยมีนายเนตร ปลอดกระโทก ผู้สูงอายุและพิการทางการเห็น เป็นผู้รับมอบ พร้อมนายนำ ปลอดกระโทก นายก อบต.ละลมใหม่พัฒนา, นายสนธยา ภักดีกิจ ปลัด อบต.ละลมใหม่พัฒนา และผู้นำท้องถิ่น
จุดที่2 องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา โดยมีนายสำรอง ปลอดกระโทก ผู้สูงอายุและพิการทางการเห็น เป็นผู้รับมอบ พร้อมนายนำ ปลอดกระโทก นายก อบต.ละลมใหม่พัฒนา, นายสนธยา ภักดีกิจ ปลัด อบต.ละลมใหม่พัฒนา และผู้นำท้องถิ่น
จุดที่3 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุ่ง โดยมีนางสำเนียง จับไปครบุรี เป็นผู้รับมอบ พร้อมนายมานิตย์ นิจกระโทก นายก อบต.ท่าจะหลุง, นายเมธา บุตรพาชี กำนัน ต.ท่าจะหลุง และผู้นำท้องถิ่น
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
วันที่ 14 กันยายน 2564

หน่อยยลดา

นายกหน่อย