อบจ.โคราช เดินหน้าปรับปรุงบ้านให้กับผู้ยากไร้และด้อยโอกาส อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา
ดร. ยลดา หวังศุภกิจโกศล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ลงพื้นที่เยี่ยมพร้อมส่งมอบที่พักอาศัยตามโครงการปรับสภาพแวดล้อม ใน 4 กลุ่มเป้าหมายสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง เพื่อเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยพัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น โดยมีนางไพรวัลย์ รักชาติเจริญ นายอำเภอหนองบุญมาก, นายอภิชา เลิศพชรกมล ส.ส.เขต 9 นครราชสีมา, นายสมบัติ ศรีจันทร์รัตน์ ส.อบจ.หนองบุญมาก, พ.ต.อ.ธนภัทร เพชรอรุณ ผกก.สภ.หนองบุญมาก, นางสาวอาภรณ์ ชื่นชู ปลัดอำเภอ, นายกิติ เอ้กระโทก สสอ.หนองบุญมาก และนางนันท์นภัส แนมขุนทด หน.ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ ทั้ง 4 จุด อำเภอหนองบุญมาก จ.นครราชสีมา
จุดที่1 เทศบาลตำบลแหลมทอง โดยมีนางช้อย ศิริยงพะเนา เป็นผู้รับมอบ พร้อมนายจิระเดช ธาดากาญจน์กิจ นายก ทต.แหลมทอง และผู้นำท้องถิ่น
จุดที่2 องค์การบริหารส่วนตำบลสารภี โดยมีนายธรรม การรัมย์เป็นผู้รับมอบ พร้อมนายเอนก ค่อมกระโทก นายก อบต.สารภี, นายสุพิน ตึกกระโทก กำนัน ต.สารภีและผู้นำท้องถิ่น
จุดที่3 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ โดยมีนางเต็ม เปลกระโทกเป็นผู้รับมอบ พร้อมนายสันติพงษ์ เบามะเริง ปลัด อบต.บ้านใหม่ ปฏิบัติหน้าที่นายก และผู้นำท้องถิ่น
จุดที่4 เทศบาลตำบลหนองหัวแรต โดยมีนางโฉม เขียนโคกกรวด เป็นผู้รับมอบ พร้อมนายวัฒนากร ฝอดสูงเนิน นายก ทต.หนองหัวแรต และผู้นำท้องถิ่น
วันที่ 13 กันยายน 2564

หน่อยยลดา

นายกหน่อย