อบจ.โคราช มอบที่อยู่อาศัย อ. ครบุรี จ.นครราชสีมา
ดร.ยลดา หวังศุภกิจโกศล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ร่วมมอบที่อยู่อาศัยตามโครงการปรับสภาพแวดล้อม ใน 4 กลุ่มเป้าหมายสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง พร้อมพ.ต.อ.รัฐศักดิ์ สุขเจริญ ที่ปรึกษานายก อบจ.นม., นายชยุต พงศ์ธนทรัพย์ ส.อบจ.เขต 1 อ.ครบุรี, นายสุชชัพ ชีระชลสุข ส.อบจ. เขต 2 อ.ครบุรี, นางจารุภา กำเนิดพันธุ์ นายก อบต.แชะ และนางนันท์นภัส แนมขุนทด หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์ ทั้ง 7 จุด อำเภอครบุรี จ.นครราชสีมา
จุดที่1 เทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยวาล โดยมีนางสาวนา ร่องครบุรี เป็นผู้รับมอบ พร้อมนายวุฒิชัย ตันสำโรง นายกเทศมนตรีตำบลไทรโยง-ไชยวาล, นายสุทธิพงษ์ พึ่งครบุรี นายกเทศบาลตำบล ไทรโยง-ไชยวาล และผู้นำท้องถิ่น
จุดที่2 เทศบาลตำบลอรพิมพ์ โดยมีนายหลง เศียรกระโทก เป็นผู้รับมอบ พร้อมนายบุญเติบ ชัชวาล นายกเทศมนตรีตำบลอรพิมพ์ และนางสาวมณีรัตน์ นามเกษม กำนัน ต.อรพิมพ์ และผู้นำท้องถิ่น
จุดที่3 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ โดยมีนางบุญ แสวงชอบ เป็นผู้รับมอบ พร้อมนายอมรวัฒน์ โสบกระโทก นายก อบต.บ้านใหม่, นายสมทรง โสบกระโทก กำนัน ต.บ้านใหม่ และผู้นำท้องถิ่น
จุดที่4 องค์การบริหารส่วนตำบลจระเข้หิน โดยมีนายวิชัย ถอยกระโทก เป็นผู้รับมอบ พร้อมนายพรชัย อ่อนธรรม นายก อบต.จระเข้หิน, น.ส.ออระยา เหลืองกระโทก กำนัน ต.จระเข้หิน และผู้นำท้องถิ่น
จุดที่5 หอประชุม โรงเรียนบ้านใหม่พิทยาคม เยี่ยมศูนย์ CI โดยมีนางรุ่งทิวา ประสาร ผอ.รร.บ้านใหม่พิทยคม และอสม.
จุดที่6 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกระชาย โดยมีนายเกิด กล้าหาญ เป็นผู้รับมอบ พร้อมนายเฉลิม ยศกระโทก นายก อบต.โคกกระชาย และผู้นำท้องถิ่น
จุดที่7 องค์การบริหารส่วนตำบลสระว่านพระยา โดยมีนายยัน งานแข็ง เป็นผู้รับมอบ พร้อมนายบารเมษฐ์ ทรงกุล นายก อบต.สระว่านพระยา, นางกนกจันทร์ ทรงกุล กำนัน ต.สระว่านพระยา
วันที่ 10 กันยายน 2564

หน่อยยลดา

นายกหน่อย