อบจ.โคราช มอบที่อยู่อาศัย
ดร.ยลดา หวังศุภกิจโกศล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ร่วมมอบที่อยู่อาศัยโครงการปรับสภาพแวดล้อม ใน 4 กลุ่มเป้าหมายสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง พร้อมนายกมลศักดิ์ เกษเมธีการุณ รองนายก อบจ.นม., พ.ต.อ.รัฐศักดิ์ สุขเจริญ ที่ปรึกษานายก อบจ.นม., นายนิติพัฒน์ ขอดทอง นายอำเภอคง, นายนพวิทย์ ควรขุนทด ส.อบจ.อ.คง, นางรังสิยา นุทกิจ ผอ.กองสวัสดิการสังคม และนายเตชิต กลิ้งทะเล ผอ.กองสาธารณสุข ทั้ง 2 จุด อำเภอคง จ.นครราชสีมา
จุดที่1 เทศบาลตำบลเทพาลัย โดยมีนางสม แสวงนอก เป็นผู้รับมอบ พร้อมนายประทีป ล้ำกลาง นายกเทศมนตรีตำบลเทพาลัย, นางลักขณา สีหะมาตร ปลัดอำเภอคง และผู้นำท้องถิ่น
จุดที่2 องค์การบริหารส่วนตำบลเทพาลัย โดยมีนายเงิน พันทะกัน เป็นผู้รับมอบ พร้อมนายพิสุทธิ์ พร้อมจะบก นายก อบต.เทพาลัย และผู้นำท้องถิ่น
วันที่ 9 กันยายน 2564

หน่อยยลดา

นายกหน่อย