อบจ.โคราช มอบที่อยู่อาศัย
ดร.ยลดา หวังศุภกิจโกศล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาได้ลงพื้นที่มอบที่อยู่อาศัย ทั้ง 14 จุดพิกัดใน อ.พิมาย จ.นครราชสีมา โครงการปรับสภาพแวดล้อม ที่อยู่อาศัย ใน 4 กลุ่มเป้าหมาย ที่ได้รับการสนับสนุนการจัดสภาพแวดล้อมฯ สำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง พร้อมกับ นายสมเกียรติ ตันดิลกตระกูล รองนายก อบจ.นม., พ.ต.อ.รัฐศักดิ์ สุขเจริญ ที่ปรึกษานายก อบจ.นม., นายสมบูรณ์ นิยมไร่ ส.อบจ.อำเภอพิมาย เขต 1, นายพงษ์พันธุ์ พันธุ์ศรีนคร ส.อบจ.อำเภอพิมาย เขต 2 และนางรังสิยา นุทกิจ ผอ.กองสวัสดิการสังคม มอบบ้านให้ประชาชน ในจังหวัดนครราชสีมา
วันที่ 2 กันยายน 2564

หน่อยยลดา

นายกหน่อย