ดร.ยลดา หวังศุภกิจโกศล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา พร้อมนายรักชาติ กิริวัฒนศักดิ์ ประธานสภาฯ, นายณัฎฐพัชร์ อนิวัตกูลชัย เลขาสภาฯ., นายวสวรรธน์ พวงพรศรี เลขานายก,นางสาวนงนุช เลิศด้วยลาภ,นายสมพงษ์ เลิศด้วยลาภ,นางสาวณภัทร์ศรัญญ์ เพศประเสริฐ ส.อบจ.อำเภอปากช่องทั้ง4 เขต,นายธีระชัย เทพนอก ผอ.สำนักช่าง และนายจิระยุทธ อาสาเสน ผอ.สำนักเลขานุการ ได้ร่วมมอบ“ถุงน้ำใจองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา” จำนวน 100 ชุด เพื่อบรรเทาความช่วยเหลือผู้ที่กักตัวจากการแพร่ระบาดโควิด-19 โดยมีนายสุรพันธ์ ศิลปสุวรรณ นายอำเภอปากช่อง พร้อมนายไพรัตน์ อินทรปัญญา ปลัดอาวุโส และเจ้าหน้าที่เป็นผู้รับมอบ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ ระหว่างทางแวะเยี่ยมชาวบ้านและผู้ป่วยติดเตียง และเดินทางมอบถุงยังชีพเพิ่มอีก 4 แห่ง
เทศบาลตำบลวังไทร มอบถุงน้ำใจ อบจ.นม. จำนวน 15 ถุง เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยที่ได้รับความเสียหาย จำนวน 15 ครัวเรือน ที่บ้านวังไทร บ้านป่าตะเคียน บ้านภูไทพัฒนา และบ้านโป่ง ตำบลเสมา โดย
นายชื้น มีเที่ยง นายกเทศมนตรีตำบลวังไทร, นายอำพร รอดสันเทียะ กำนันตำบลวังไทรเป็นผู้รับมอบ
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง ได้มอบถุงน้ำใจ อบจ.นม.จำนวน 2 ชุด เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยที่ได้รับความเสียหาย จำนวน 2 ครัวเรือน บ้านโป่งวัวแกง, บ้านหนองผักหนอก ตำบลคลองม่วง โดยมีนายประทีป เรืองเกษม นายก อบต.คลองม่วง พร้อมนายปวริศ บุดสาเดช ปลัดอบต.และข้าราชการเป็นผู้รับมอบ พร้อมทั้งได้รับฟังปัญหาจากพี่น้องชาวบ้าน
องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง พร้อมนายศิริพงศ์ มกรพงศ์ รองประธานสภาฯ ได้ร่วมมอบ“ถุงน้ำใจ อบจ.นม.” จำนวน 62 ชุด เพื่อบรรเทาความช่วยเหลือผู้ที่กักตัวจากการแพร่ระบาดโควิด-19 โดยมีนายเสกสันต์ ทองสวัสดิ์วงศ์ นายก อบต.ปากช่องเป็นผู้รับมอบ
องค์การบริหารส่วนตำบลสีมามงคล ได้มอบ“ถุงน้ำใจ อบจ.นม.” จำนวน 30 ชุด เพื่อบรรเทาความช่วยเหลือผู้ที่กักตัวจากการแพร่ระบาดโควิด-19 โดยมีนายเสกสันต์ ทองสวัสดิ์วงศ์ นายกอบต.ปากช่อง เป็นผู้รับมอบ
ดร.ยลดา หวังศุภกิจโกศล
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
29 เมษายน 2564

นายกหน่อย

หน่อยยลดา

ช่วยเหลือผู้ประสบภัย

เราจะไม่ทิ้งกัน

saveโคราช