“หน่อย ยลดา” สแกนวัยรุ่น – วัยเรียน
ลุยเสริมทริค นอกห้องเรียน
สร้างภูมิคุ้มกันเอดส์ – ท้องก่อนวัยอันควร
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น. ที่ รร.โกลเด้นแลนด์ รีสอร์ท อ.เมือง จ.นครราชสีมา นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และปัญหาการตั้งครรภ์ในกลุ่มวัยรุ่น กิจกรรมที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และปัญหาการตั้งครรภ์ในกลุ่มวัยรุ่น และแก้ไขปัญหาการเจริญพันธุ์ให้กับแกนนำนักเรียน และครูสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.)นครราชสีมา จัดโดยกองสาธารณสุข อบจ.นครราชสีมา
นางยลดาฯ นายก อบจ.นครราชสีมา กล่าวว่า การให้ความรู้ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาฯ ในกลุ่มวัยรุ่นนั้น เพื่อเป็นภูมิคุ้มกันให้นักเรียนรู้จักระวังป้องกันอย่างรู้เท่าทันปัญหา ผ่านกระบวนการบูรณาการระบบการดูแลช่วยเหลือจากหน่วยงานและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นรูปธรรม มีความเป็นเอกภาพ และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพตัวแทนนักเรียนให้มีความรู้ในเรื่องอนามัยเจริญพันธุ์ โดยถ่ายทอดอย่างเหมาะสมกับช่วงวัยของนักเรียน รวมถึงการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ให้วัยรุ่นได้เข้าถึงสิทธิของตนเอง
การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และปัญหาการตั้งครรภ์ในกลุ่มวัยรุ่น กิจกรรมที่ 2ฯ นี้ แบ่งการอบรมเป็น 10 รุ่น ๆ ละ 100 คน โดยมีตัวแทนนักเรียน ครูผู้รับผิดชอบงานอนามัยโรงเรียนและงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน จาก 58 โรงเรียนในสังกัด อบจ.นครราชสีมา ผู้รับผิดชอบงานคลินิกยาต้านไวรัสเอดส์ งานคลินิกวัยรุ่น งานห้องปฏิบัติการจากโรงพยาบาลคู่เครือข่าย ผู้รับผิดชอบงานอนามัยเจริญพันธุ์จาก รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบลคู่เครือข่าย รวมทั้งสิ้น 1,300 คน หลักสูตร 2 วัน 1 คืน ทั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา, รพ.เสิงสาง, ผู้จัดการกลุ่มบอยเฟรนด์โคราช. ผู้อำนวยการสื่อสายใย และภาคีเครือข่ายเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ ให้ความรู้ตลอดการอบรม