วันที่ 25 มกราคม 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราขสีมา (สำนักการช่าง) ต.มะเริง อ.เมือง จ.นครราชสีมา จัดให้มีการประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 / 2564 โดยมี นายรักชาติ กิริวัฒนศักดิ์ ประธานสภา อบจ.นครราชสีมา ทำหน้าที่ประธานในการประชุม
ในการประชุมสภาฯ ครั้ง 1 / นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้แถลงนโยบายของนายก อบจ.นครราชสีมา ต่อสภา อบจ.นครราชสีมา ซึ่งนโยบายหลักๆ 4 ข้อ ประกอบด้วย 1.นโยบายโครงการตามแนวทางพระราชดำริ,2.นโยบายพัฒนาคุณภาพชีวิต,3.นโยบายด้านพัฒนาเศรษฐกิจ และ 4.นโยบายด้านการพัฒนาเมือง พร้อมกล่าวว่า “ตนขอให้สภาและประชาชนชาวจังหวัดนครราชสีมา ได้เชื่อมั่นว่า ตนจะใช้ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ ประกอบกับศักยภาพทีมบริหาร จะนำพาจังหวัดสู่การพัฒนาให้เจริญก้าวหน้า โดยตั้งมั่นอยู่บนพื้นฐาน ของการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส มีธรรมาภิบาล เพื่อวางรากฐานการพัฒนาให้จังหวัดนครราชสีมา ก้าวต่อไปข้างหน้าอย่างยั่งยืน