อบจ.โคราช ส่งมอบชุดตรวจ Rapid Test 5,000 ชุด มูลค่ากว่า 2.4 ล้านบาท สำหรับตรวจโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) แก่ สสจ.นม. ลุยผนึกกำลังต่อสู้เชื้อไวรัสโควิด – 19
วันที่ 15 มกราคม 2564 เวลา 13.00 น. ที่ห้องประชุมรวงผึ้ง สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.)นครราชสีมา อ.เมือง จ.นครราชสีมา นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีส่งมอบชุดตรวจ Rapid Test สำหรับตรวจโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด – 19 ให้แก่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด(สสจ.)นครราชสีมา โดยมี นายแพทย์นรินทร์รัชต์ พิชญคามินทร์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด เป็นผู้รับมอบ เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19
นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา เปิดเผยว่า อบจ.นครราชสีมา ตระหนักถึงความจำเป็นเร่งด่วนเพื่อให้ทันต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด – 19 เพราะหากดำเนินการล่าช้าอาจก่อให้เกิดความเสี่ยหายต่อสาธารณะ และระบบเศรษฐกิจโดยรวม อบจ.พร้อมที่จะส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานด้านสาธารณสุข ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ภายใต้ขอบเขตของอำนาจหน้าที่ตามระเบียบและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยคำนึงถึงความจำเป็นที่เหมาะสม
การจัดหาชุดตรวจ Rapid Test สืบเนื่องจากมติที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ จ.นครราชสีมา และคณะกรรมการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ตอบโต้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จ.นครราชสีมา มอบหมายให้ อบจ.นครราชสีมา ร่วมดำเนินการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ การใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อป้องกันควบคุมการแพร่ระบาด และ การระงับการระบาดของโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโควิด – 19 อันได้แก่ ชุดตรวจ Rapid Test สำหรับตรวจโรคติดเชื้อไวรัสโควิด – 19 จำนวน 5,000 ชุด เป็นเงิน 2,475,000 บาท โดยประสานความร่วมมือกับ สสจ.นครราชสีมา โดยมุ่งหวังให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและประเทศไทยจะเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็ว
ด้าน นพ.นรินทร์รัชต์ฯ นายแพทย์ สสจ.นครราชสีมา กล่าวว่า ตนพร้อมด้วยบุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงประชาชน จ.นครราชสีมา ขอขอบคุณที่ นายก อบจ.นครราชสีมา ตระหนักถึงความจำเป็นเร่งด่วนต่อสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด – 19 ที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ของประชาชน ที่ผ่านมา สสจ.นครราชสีมา ได้รับความอนุเคราะห์ ในการสนับสนุนการดำเนินงานด้านการสาธารณสุข จาก อบจ.นครราชสีมา ด้วยดีเสมอมา และหวังว่าจะได้รับการสนับสนุนด้วยดีเช่นนี้ตลอดไป อย่างไร ก็ตาม ขอให้มั่นใจและเชื่อมั่นว่า สสจ.นครราชสีมา จะใช้วัสดุ ชุดตรวจ Rapid Test สำหรับตรวจโรคติดเชื้อไวรัสโควิด – 19 ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการป้องกันและควบคุมการระบาดของไวรัสโควิด – 19 ในพื้นที่ จ.นครราชสีมา