รับมอบเงินสนับสนุนโครงการปรับปรุงอาคาร(เพาะชำ)เพื่อใช้เป็นศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดเทศบาลนครนครราชสีมา

วันที่ 5 ม.ค 2564 เวลา 13.30 น.
นายสุรวุฒิ เชิดชัย นายกเทศมนตรี
นครนครราชสีมา พร้อมด้วย นายทวีศักดิ์ พันธ์วิเศษศักดิ์ ปลัดเทศบาล และคุณนฤนาท หลาวทอง ผู้ริเริ่มโครงการร่วมพิธีรับมอบเงินสนับสนุนโครงการปรับปรุงอาคาร (เพาะชำ) เพื่อใช้เป็นศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดเทศบาลนครนครราชสีมา ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เพื่อจับและย้ายสุนัขจรจัดไปยังศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด นครชัยบุรินทร์ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อช่วยแก้ปัญหาสุนัขจรจัด ในพื้นที่เขตเมือง ซึ่งเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยวของจังหวัด โดยความร่วมมือระหว่างเทศบาลนครนครราชสีมา สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา จึงถือว่าเป็นโอกาสอันดีที่เทศบาลนครนครราชสีมาได้จัดทำโครงการปรับปรุงอาคาร(เพาะชำ) เพื่อใช้เป็นศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดเทศบาลนครนครราชสีมา ในเบื้องต้นก่อนที่จะดำเนินการส่งต่อสุนัขจรจัดไปยังศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดนครชัยบุรินทร์ รวมถึงการมีสถานที่บริการด้านสุขภาพสัตว์ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และผ่าตัดทำหมันให้แก่สัตว์เลี้ยงจรจัดและสัตว์ด้อยโอกาสกลุ่มเสี่ยง ทำให้สัตว์ปลอดโรคและคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าในเขตเทศบาลนครนครราชสีมาอย่างยั่งยืน เทศบาลนครนครราชสีมาขอขอบคุณ คูณทรงพล พึ่งผับ ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติภาค 3 บริษัท ปตท จำกัด (มหาชน) ที่ให้เกียรติมามอบเงินสนับสนุนโครงการปรับปรุงอาคาร(เพาะชำ) เพื่อใช้เป็นศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด เทศบาลนครนครราชสีมา

สายด่วน1132